Správny výber krytov kardanových hriadeľov
Konštrukcia vozidiel

Efektívna ochrana pre bezpečné pracovné prostredie


Na prenos veľkého výkonu a krútiaceho momentu medzi traktorom a pripojeným strojom sa používajú kardanové hriadele rôznych konštrukcií. Preto, aby sa predišlo nehodám, je dôležité, aby všetky rotujúce hriadele boli chránené kompletným a neporušeným bezpečnostným krytom.

V tomto článku vám vysvetlíme dôležitosť bezpečnostných krytov, predstavíme vám rôzne typy ochranných krytov a uvedieme praktické rady na výber správnych krytov kardanového hriadeľa.

Druhy kardanových hriadeľov

Výber vhodného kardanového hriadeľa závisí od konkrétnych požiadaviek a možností aplikácie vrátane prenášaného výkonu, potrebného dĺžkového vyrovnania, uhlového vychýlenia a podmienok okolia.

 • Štandardné kardanové hriadele sa skladajú z vnútornej a vonkajšej profilovej rúry, dvoch kĺbov s vonkajšími vidlicami a ochranného krytu, ktorý je zvyčajne vyrobený z plastu. Kĺby umožňujú obmedzené uhlové vychýlenie, preto sa často používajú v aplikáciách, kde je súosovosť prepájaných hriadeľov relatívne konštantná.
 • Jednostranne homokinetické kardanové hriadele sú flexibilnejšie ako štandardné kardanové hriadele. Používajú homokinetické kĺby na jednej strane, ktoré umožňujú väčšie uhlové vychýlenie a axiálne posuny bez toho, aby sa znížila účinnosť prenosu. Homokinetické kĺby môžu byť krátkodobo vychýlené až do 80°, ale v nepretržitej prevádzke sa môžu používať maximálne do uhla 25°.
 • Obojstranne homokinetické kardanové hriadele pozostávajú z dvoch homokinetických kĺbov, ktoré sú navzájom spojené pomocou posuvných profilových rúr. To umožňuje ešte väčší rozsah uhlového vychýlenia a axiálny posun hriadeľov. Používajú sa v aplikáciách, ktoré musia odolávať extrémnym uhlovým vychýleniam a pohybom.
   
Štandardné kardanové hriadele

Štandardné kardanové hriadele
Ukážka
Jednostranne homokinetické kardanové hriadele

Jednostranne homokinetické kardanové hriadele
Ukážka
Obojstranne homokinetické kardanové hriadele

Obojstranne homokinetické kardanové hriadele
Ukážka

Prečo je nevyhnutný účinný kryt kardanovbého hriadeľa

Vo väčšine prípadov k nehodám s kardanovými hriadeľmi dochádza v dôsledku poškodeného, alebo absentujúceho ochranného krytu. Ochranné kryty kardanových hriadeľov pomáhajú predchádzať nehodám tým, že minimalizujú potenciálne nebezpečenstvo, ktoré predstavujú rotujúce kardanové hriadele a zvyšujú bezpečnosť osôb pracujúcich v blízkosti kardanových hriadeľov.

Výber vhodného ochranného krytu

 • Výkonnostná trieda: Pre určenie správnej výkonnostnej triedy ochranného krytu je potrebné presne odmerať rozmery krížového čapu, alebo odčítať vyrazené číslo na krížovom čape. Druh kardanového hriadeľa a rozsah dĺžkového vyrovnania taktiež hrajú dôležitú rolu pri špecifikovaní ochranného krytu kardanového hriadeľa. Každý jeden druh kardanového hriadeľa t.j. jednoduchý, jednostranne homokinetický a obojstranne homokinetický kardanový hriadeľ majú rozdielny typ ochranného krytu.
 • Metóda merania klzných krúžkov: Klzné krúžky sa kontrolujú na prítomnosť známok opotrebenia, alebo oderu vložením špeciálnych meracích šablón, alebo skúšobných meradiel do krúžkov. V závislosti od výsledkov môže byť potrebná údržba, alebo výmena klzných krúžkov. Ak je kardanový hriadeľ úplne bez ochranného krytu, musí sa zmerať drážka vnútornej vidlice.

 

 

 • Typy klzných krúžkov: Klzné krúžky ochranného krytu sa môžu líšiť v závislosti od typu vývodového hriadeľa, aplikácie a bezpečnostných požiadaviek.
  V niektorých prípadoch štandardný kardanový hriadeľ môže mať oba klzné krúžky rovnakej veľkosti a tvaru. V prípade jednostranne homokinetických hriadeľov, alebo obojstranne homokinetických hriadeľov môžu mať klzné krúžky rôzne veľkosti alebo tvary, aby sa presnejšie prispôsobili pohybom kĺbového hriadeľa.

Ochranný kryt

Ochranný kryt
Ukážka
Klzný krúžok

Klzný krúžok
Ukážka
Ochranný kryt na strane stroja

Ochranný kryt na strane stroja
Ukážka
Ostatné doplnky

Ostatné doplnky
Ukážka

Porovnanie typov ochranných krytov

Ochranné kryty Walterscheid typov SD, ST a SP sa líšia konštrukčným riešením a použitím.

Ochranný kryt Walterscheid typ ST

 • Profilované rúry krytu
 • Polovice krytov sa navzájom nepretáčajú, ale sú vzájomne posuvné
 • Nízke opotrebenie z titulu tvarostálosti
 • Záchytná reťaz vďaka profilovaniu je potrebná len na jednej strane krytu (menej rotácie)
 • Kompatibilný s klznými krúžkami typu SD rovnakej výkonnostnej triedy

Základná kontrola ochranných krytov

Primárny význam priebežnej kontroly ochranných krytov kardanov je minimalizácia potenciálnych rizík a zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia. Hlavnú úlohu pritom zohrávajú aspekty, ako je konštrukcia, výber materiálu, jednoduchá údržba a súlad s bezpečnostnými normami.

Pravidelná kontrola ochranných krytov kardanových hriadeľov v súlade s odporúčaniami výrobcu a platnými predpismi pomáha zabezpečiť nepretržitú ochranu.

Dôležité hľadiská:

 • Znalosť bezpečnostných predpisov a noriem pre konkrétne použitie (dodržiavať návod na obsluhu)
 • Znalosť odporúčaní výrobcu stroja
 • Vyzuálna kontrola kardanových hriadeľov a okolitého prostredia
 • Funkčné testovanie ochranných krytov (montáž, mechanická funkčnosť)