VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVOK NÁHRADNÝCH DIELOV PRE POĽNOHOSPODÁRSKU, LESNÚ A ZÁHRADNÚ TECHNIKU A PRE NÁKUP PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU

PRILLINGER Slovensko s.r.o, Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, Slovensko. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, vložka číslo 14995/B,
IČO: 35721502, IČ DPH: SK2020218420, e-mail: info@prillinger.sk (ďalej len “dodávateľ”)

Orgán dozoru a dohladu, ktorému cinnost dodávatela podlieha:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 31, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27


Čl. 1 Pôsobnosť

1.1 Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj náhradných dielov pre poľnohospodársku, lesnú a záhradnú techniku, ako aj predaj a dodanie akéhokoľvek iného tovaru a služieb (ďalej len „tovar“) zo strany dodávateľa.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú tiež súčasťou potvrdenia objednávky odberateľa a stávajú sa aj bez ďalšieho a opakovaného potvrdenia súčasťou každej ďalšej objednávky, ak tieto podmienky boli odberateľom prijaté pri uzatvorení prvého zmluvného vzťahu. Odberateľ objednaním tovaru v spoločnosti PRILLINGER Slovensko s r.o. prehlasuje, že je oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na internetovej stránke www.prilliner.sk a https://shop.prillinger.at a prehlasuje, že s nimi súhlasí.

1.3 Ústne, telefonické, e-mailové a faxové informácie a vysvetlenia podané zamestnancami dodávateľa sú nezáväzné, pokiaľ neboli odberateľovi zaslané v podobe zmluvy, resp. písomne potvrdenej objednávky.

1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si dodávateľ a odberateľ v zmluve, resp. pri potvrdení objednávky niektoré podmienky nedohodnú inak. Ústne dojednania k týmto podmienkam nie sú prípustné. Všetky zmeny a doplnky k týmto podmienkam vydá dodávateľ v písomnej forme.


Čl. 2 Ponuka, objednávka a prijatie objednávky

2.1 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom vzniká uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy, prijatím (akceptáciou) objednávky, ktorú vystavil odberateľ alebo ústnou dohodou a to jednou z nasledovných foriem:

a) e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
b) kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
c) telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu,
d) SMS správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu.

2.2 V prípade, že objednávateľ do piatich dní od prevzatia tovaru a faktúry nevznesie námietky voči množstvu, druhu a cene tovaru, považuje sa dodanie tovaru za akceptované.


Čl. 3 Spôsob plnenia dodávky

3.1 Ak nie je dohodnuté inak, môže byť tovar dodaný naraz (celé množstvo), alebo po častiach.

3.2 V prípadoch vyššej moci (ňou sa rozumejú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy, a to v dôsledku zmluvnými stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, najmä živelných katastrof, havárií a porúch v doprave, štrajkov, ako aj pri politických, občianskych a vojnových konfliktoch a výrazných zmenách politických, menových a obchodných pomerov zo strany slovenských úradov), je dodávateľ oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy v prípade čiastočnej alebo úplnej nemožnosti plnenia, alebo dodať tovar v lehote, ktorá sa predĺži o takto zmeškanú dobu.


Čl. 4 Dodacie podmienky a lehoty

4.1 Dodacia lehota je stanovená individuálne počítajúc dňom prijatia objednávky. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak omeškanie dodávky tovaru presiahne 21 dní a dodávateľ odberateľa vopred na omeškanie neupozornil a nedohodol s ním náhradný termín.

4.2 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravu objednaného tovaru zabezpečuje dodávateľ. Dodávateľ splní svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk odberateľa v dohodnutom mieste. Toto pravidlo platí aj v prípade, že odberateľ určí konkrétneho dopravcu.

4.3 V prípade prepravy tovaru prostredníctvom cudzieho dopravcu (objednaného a plateného odberateľom) splní dodávateľ svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk dopravcu. Náklady na prepravu a nebezpečenstvo škody znáša odberateľ, s tým, že odovzdaním tovaru dopravcovi prechádza riziko poškodenia alebo straty tovaru na prepravcu. Objednané dodanie tovaru, pokiaľ si to odberateľ v objednávke nevyhradí inak, zabezpečí dodávateľ, resp. ním poverený dopravca, podľa svojho uváženia najvýhodnejšou cestou.

4.4 Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, príp. udaním nesprávnej adresy odberateľa.

4.5 Tovar sa dodáva v obale, ktorý je obvyklý v obchodnom styku, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy do dohodnutého miesta určenia. Jednorázové obaly, papierové a kartónové krabice sú nevratné. Palety, príp. iné obaly, označené ako vratné, vyúčtuje dodávateľ odberateľovi spolu s tovarom. Prevzatie a vyloženie tovaru zabezpečí na svoje náklady odberateľ a čas vykládky aj s fyzickým prebraním nesmie presiahnuť čas daný prepravcom.


Čl. 5 Cena a platobné podmienky

5.1 Pre všetky dodávky platia zmluvne dohodnuté ceny. Cena za tovar je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena jednotlivých položiek tovaru v aktuálnej ponuke dodávateľa je uvedená v aktuálnom cenníku. Cena tovaru sa vypočíta podľa jednotlivých položiek cenníka, množstva a druhu objednaného tovaru a dohodnutých alebo stanovených rabatových podmienok platných k cenníku, alebo je cena stanovená na základe osobitnej dohody zmluvných strán. Pri internetovej objednávke odberateľ akceptuje cenu uvedenú pri tovare v okamžiku objednania

5.2 Kúpna cena je stanovená v Euro bez DPH. V prípade, že odberateľ neuhradil hodnotu tovaru riadne a včas (rozumie sa tým najmä pripísanie kúpnej ceny a prislúchajúcej DPH na účet dodávateľa), dodávateľ má právo účtovať úrok z omeškania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek tovaru uvedených v cenníku, a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho subdodávateľov a/alebo výrobcov tovaru a/alebo zvýšenia nákladov súvisiacich s obstaraním príslušných položiek tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke.

5.3 V prípade dodania tovaru na území Slovenskej republiky vyúčtuje dodávateľ odberateľovi k cene aj v deň dodávky platnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

5.4 Všeobecným pravidlom je, že odberateľ musí kúpnu cenu a prislúchajúcu DPH dodávateľovi uhradiť v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet dodávateľa. V prípade vystavenia faktúry je kúpna cena s DPH splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Platba sa považuje za uskutočnenú až po jej pripísaní na účet dodávateľa.

5.5 Platbu formou šeku, prostredníctvom platobných kariet a zmeniek dodávateľ všeobecne neakceptuje. Pri vopred dohodnutom použití šeku, platobnej karty alebo zmenky, je platba považovaná za uskutočnenú, pokiaľ na základe týchto dokumentov bola platná riadne pripísaná na účet dodávateľa k jeho voľnej dispozícii. Manipulačné, diskontné a iné poplatky spojené s realizovaním šeku, platobnej karty alebo zmenky idú vždy na ťarchu odberateľa. Iná forma platby je možná len ak bola s dodávateľom vopred písomne dohodnutá. Odberateľ nie je oprávnený kúpnu cenu s DPH, alebo jej časť započítať k akýmkoľvek svojim iným nárokom.

5.6 Zástupcovia dodávateľa a jeho obchodníci nie sú bez osobitného písomného splnomocnenia dodávateľa oprávnení v jeho mene prijímať platby.

5.7 Pokiaľ odberateľ neuhradí niektorú faktúru, nedodrží splatnosť niektorej zo splátok (pokiaľ boli splátky písomne dohodnuté), alebo dodávateľ zistí, že odberateľ nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, príp. jeho platobná schopnosť alebo majetkové pomery vzbudzujú pochybnosti, stávajú sa všetky záväzky odberateľa voči dodávateľovi okamžite splatné, vrátane tých, ktoré sú prípadne kryté zmenkami. Ak je odberateľ v omeškaní s platením, je dodávateľ oprávnený uskutočniť zápočet vzájomných pohľadávok, a to i tých, u ktorých doposiaľ nenastala ich splatnosť.

5.8 V prípade omeškania platby odberateľa je dodávateľ oprávnený odstúpiť od ďalších zmlúv a odmietnuť dodávku tovaru odberateľovi, a to až do úplného splnenia všetkých záväzkov, vrátane príslušenstva zo strany odberateľa, ktorý je v omeškaní. Ak sa odberateľ dostal v minulosti do omeškania s platbou čo i len jednej faktúry, je dodávateľ oprávnený pri ďalšom dodávaní tovaru požadovať platbu vopred alebo platbu v hotovosti.

5.9 Ak odberateľ neprevezme alebo nezaplatí objednaný tovar ani v dodatočnej 5-dňovej lehote po dohodnutom dodacom termíne, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, a to bez ďalšieho vyzvania a poskytnutia ďalšej lehoty. V takom prípade má dodávateľ právo požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z dohodnutej ceny tovaru bez DPH. Tým nie je vylúčené uplatňovanie ďalšieho nároku na náhradu škody v jej skutočne preukázateľnej výške.


Čl. 6 Záruka a reklamácie

6.1 Záruku na tovar dodávateľ poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je dohodnuté inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov, okrem dielov, ktoré svojou povahou a určením patria do skupiny spotrebných náhradných dielov, kedy je záručná doba určená druhom tovaru alebo vzájomnou dohodou.

6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom.

6.3 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na vady materiálov alebo výroby tovarov, ktoré sa vyskytli napriek tomu, že tovar bol použitý obvyklým spôsobom a za obvyklých okolností alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, opotrebovaním, alebo živelnými pohromami.

6.4 Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na tovar zakúpený od dodávateľa.

6.5 Dodávateľ neposkytuje náhradu škody v prípade vzniku ďalších škôd spôsobených vadami tovaru, ak tovar, alebo dielo boli ďalej používané po zistení vady.

6.6 Odberateľ je povinný prezrieť si preberaný tovar. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je odberateľ povinný bezodkladne reklamovať písomnou formou, najneskôr do piatich kalendárnych dní po dodaní a prevzatí tovaru a dokladu k uvedenému tovaru. V prípade, že odberateľ neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodenie tovaru odberateľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie poškodeného tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil odberateľ pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú dodávateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude odberateľovi poskytnuté.

6.7 Reklamáciu s presným popisom vady si odberateľ uplatní priamo u dodávateľa.

6.8 Odberateľ je povinný spolu s reklamáciou predložiť aj kópiu dokladov o kúpe (doklad o zaplatení a dodací list). Reklamácie tovaru, ktoré neboli kúpené priamo u dodávateľa nebudú akceptované. Poverený pracovník dodávateľa je povinný spolu s reklamujúcim odberateľom vyplniť reklamačný protokol. K reklamačnému protokolu odberateľ pripojí reklamovaný tovar so zreteľne vyznačenou vadou, ktorá má byť predmetom reklamácie, resp. jednoznačný a technicky presný popis vady tovaru.

6.9 Nároky zo záruky bude dodávateľ akceptovať len ak tieto boli u neho uplatnené bezprostredne po zistení vady, najneskôr do konca záručnej doby.

6.10 Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bezávadne užívaný, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení odberateľa od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo odberateľom uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má dodávateľ právo na vrátenie reklamovaného tovaru. Ak cena reklamovaného tovaru nebola v čase reklamácie v plnej výške uhradená, má dodávateľ právo tovar zadržať u seba až do zaplatenia dlhu, vrátane jeho príslušenstva.

6.11 O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne dodávateľ najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany odberateľa a o výsledku bude odberateľ písomne vyrozumený. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol odberateľ tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť dodávateľ.

6.12 Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.


Čl. 7 Spôsob odstúpenia od kúpnej zmluvy

7.1 Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 180/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení nesk. predpisov, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odberateľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety uplatňuje u dodávateľa. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

7.2 Odberateľ v lehote siedmych pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar dodávateľovi bez ohľadu na to, či tovar bol použitý, alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. To neplatí, ak ide o tovar obsahujúci diely, ktoré svojou povahou a určením patria do skupiny spotrebných náhradných dielov, resp. ktorého bežným použitím dochádza k zmene jeho tvaru, vlastností, funkčnosti alebo povrchovej úpravy, kedy odberateľ v lehote siedmych pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar dodávateľovi nepoužitý.

7.3 Dodávateľ prevezme tovar späť a vrátiť odberateľovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. To neplatí, pokiaľ odberateľ porušil povinnosť podľa bodu 7.2 tohto článku.


Čl. 8 Výhrady vlastníctva

8.1 Vo vzťahu k dodanému tovaru všeobecne platí výhrada vlastníctva v prospech dodávateľa. Až do úplného zaplatenia ceny (pri plnom rešpektovaní platobných podmienok) zostáva dodaný tovar vo vlastníctve dodávateľa.

8.2 Pri hrubom porušení povinností odberatela, najmä neuhradení dodaného tovaru po prvej upomienke, má dodávatel právo požadovat vydanie a vrátenie tovaru na náklady odberatela.

8.3 Pri vyhlásení reštrukturalizácii alebo konkurzu na majetok odberatela, ako aj pri zacatí exekúcie majetku odberatela, je odberatel povinný o tejto skutocnosti doporuceným listom (s pripojením dokladu o právnom titule) informovat dodávatela a súcasne upozornit všetkých, ktorí si uplatnujú právo na majetok odberatela, že dodaný tovar je majetkom dodávatela. Náklady s tým spojené a prípadnú škodu znáša odberatel.

8.4 V prípadoch podla bodu 7.2 a 7.3 má dodávatel právo požadovat okamžité vydanie a vrátenie svojho tovaru s vylúcením zádržného práva odberatela a tretích osôb. Dodávatel je dalej oprávnený, okrem požadovania splnit platobnú povinnost zo strany odberatela, predat predmet dodávky verejnou dražbou alebo volným predajom podla svojich najlepších možností. Získaný výnos dodávatel zapocíta v prospech plnenia dlhu odberatela, prípadný prebytok hodnoty mu vráti. Všetky náklady spojené s vrátením predmetu dodávky dodávatelovi ako vlastníkovi, ako aj s jeho prípadným následným predajom znáša odberatel.

8.5 Ak by odberateľ v čase do úplného zaplatenia kúpnej ceny s DPH (pri plnom rešpektovaní platobných podmienok) dodaný tovar napriek tomu predal alebo dal ako záloh v prospech tretej osoby, je povinný svoje nároky voči tretej osobe bezodkladne postúpiť dodávateľovi. O tom je odberateľ povinný bezodkladne upovedomiť tretiu osobu ako aj samotného dodávateľa.

8.6 Ak by odberatel v case vyhlásenia reštrukturalizácie alebo konkurzu na svoj majetok, ako aj pri exekúcii svojho majetku dodaným nezaplateným tovarom už nedisponoval, je povinný predávajúcemu oznámit, komu bol urcený, resp. komu bol odovzdaný.

8.7 Odberatel nie je oprávnený bez osobitného písomného súhlasu dodávatela tovar, ku ktorému sa výhrada vlastníctva vztahuje, vyvážat do tretích krajín.


Čl. 9 Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Odberateľ uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými predpismi SR. Odberateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov odberateľa. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov odberateľa. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľom dodávateľovi.

9.2 Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom.

9.3. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm e) ZOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.2 osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.4. Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom , ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Dodávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej dodávateľovi.


Čl. 10 Osobné údaje a ich ochrana

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení) , zákona č. 205/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov , zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2 Pre konkrétne riešenie prípadného problému budú použité platné právne normy, ktoré sa najviac približujú zmyslu, účelu a významu týchto podmienok, ako aj pravidlá čestného obchodovania a obojstranne výhodného partnerstva.

10.3 Pri nesplnení zmluvných podmienok nebudú zmluvné strany uplatňovať žiadne iné sankcie, okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, alebo v osobitne uzatvorených zmluvách.

10.4 Pre všetky nároky a riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť z kúpnej zmluvy, alebo z právnych vzťahov, ktoré s ňou súvisia, je príslušným súd podľa sídla Občianskeho súdneho poriadku. Použité bude platné hmotné právo Slovenskej republiky.

10.5 Spoločnosť PRILLINGER Slovensko je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť alebo úplne nahradiť v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo zmien interných procesov v spoločnosti. Zmenu Všeobecných obchodných podmienok spoločnosť zverejní na svojich internetových stránkach a vo svojich obchodných priestoroch.

10.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každého obchodného prípadu – uzatvorenia písomnej kúpnej zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky . Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje svoje pristúpenie k týmto Všeobecným obchodným podmienkam.

Ivanka pri Dunaji, 1.1.2008

REKLAMAČNÝ PORIADOK
spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o.

Všeobecné ustanovenia

V súlade s ustanovením zákona č.250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a §§ 616 až 627 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka vydávam tento „Reklamačný poriadok“.

Reklamačný poriadok spoločnosti je vydaný pre potreby zákazníkov, obchodných partnerov spoločnosti, kupujúcich tovar (ďalej len „kupujúci“) od spoločnosti a zamestnancov spoločnosti za účelom zabezpečenia reklamačného konania na tovar predaný spoločnosťou obchodným partnerom a konečnému užívateľovi.

Reklamačné ustanovenia

1. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa porucha objaví. Pri reklamácií dodaného tovaru doručovateľskou spoločnosťou alebo po jeho osobnom odbere, je nutné na prípadné nezrovnalosti v dodanom (resp. v prevzatom) množstve, druhu a cene tovaru uplatniť ihneď, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácie uplatnené po uplynutí uvedenej doby budú spoločnosťou považované za bezpredmetné.

2. Reklamáciu predaného, resp. dodaného tovaru je možné u spoločnosti uplatniť v záručnej dobe max. 24 mesiacov (pokiaľ výrobca nestanovuje inak).

3. Záručné doby na tovar začínajú plynúť od okamihu jeho prevzatia.

4. Akýkoľvek zásah do výrobku počas záručnej doby, ktorý výrobca nepripúšťa, je dôvodom na zrušenie záruky.

5. Na žiadosť kupujúceho vydá spoločnosť zákazníkovi záručný list, pokiaľ to charakter výrobku umožňuje. Namiesto záručného listu, ako dokladu k začatiu reklamácie môže slúžiť aj doklad o kúpe tovaru.

6. Reklamáciu tovaru zákazník uplatňuje v sídle spoločnosti: Nádražná ulica 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji (t.č. 02/40 208 711, e-mail: logistic@prillinger.sk). O podanej reklamácií spoločnosť vyhotoví písomný záznam – reklamačný protokol .

7. Reklamačné konanie môže byť začaté ak zákazník predloží kompletný reklamovaný tovar (ak spoločnosť neurčí inak) a nie iba jeho poškodenú časť a preukáže príslušný doklad o jeho zakúpení. Pri spotrebných náhradných dieloch, ktorých technická povaha a špecifické prevádzkové určenie často znemožňujú v prípade poruchy dodať na reklamáciu tovar v pôvodne zakúpenom stave, je nevyhnutné dodať spoločnosti minimálne tie podstatné časti reklamovaného tovaru, z ktorých je ešte možné objektívne stanoviť príčiny vzniku poruchy. Inak spoločnosť odmietne reklamáciu ako bezpredmetnú.

8. Spoločnosť vydá potvrdenie o dátume kedy bol prijatý reklamovaný tovar, o vykonaní opravy tovaru, dobe trvania opravy, prípadne kde bude záručná oprava vykonaná.

9. Reklamovaný tovar musí byť zdravotne nezávadný a zbavený nečistôt spôsobom, ktorý nezmarí možnosť objektívneho posúdenia príčin poruchy. V prípadoch kedy je tovar doručený v znečistenom stave znemožňujúcom vykonať objektívnu analýzu príčin vedúcich k poruche, spoločnosť vyzve zákazníka, aby reklamovaný tovar zbavil nečistôt. Ak zákazník výzvu neakceptuje, bude mu spoločnosť účtovať poplatok vo výške 15,00 € bez DPH za vykonanie prác súvisiacich s očistením tovaru, použitím čistiacich prostriedkov a prípadnou likvidáciou vzniknutého odpadu. V prípade, že náklady na vyčistenie tovaru presiahnu sumu 15,- EUR o viac ako 3 %, je spoločnosťoprávnená uplatniť si ich náhradu v plnej výške. Uvedené skutočnosti budú zaznamenané v reklamačnom protokole, ktorého kópiu obdrží aj zákazník.

10. Pokiaľ nie je možné reklamovaný výrobok z opodstatnených dôvodov doručiť na adresu spoločnosti, požiada zákazník predávajúceho o posúdenie na mieste inštalácie výrobku. Predávajúci poverí svojho regionálneho zástupcu v čo najkratšom čase o zdokumentovanie reklamácie formou obhliadky, fotodokumentácie alebo videonahrávky a spísania reklamačného protokolu a doručenie uvedenej dokumentácie na adresu spoločnosti.

11. Ak ide o odstrániteľnú poruchu spôsobenú výrobcom, kupujúci má právo na jej bezplatné odstránenie, pokiaľ možno ihneď na mieste alebo na bezplatnú výmenu tovaru. Rozhodnutie o spôsobe vybavenia odstrániteľnej chyby tovaru prijme spoločnosť po zvážení primeranosti výšky nákladov vzhľadom na závažnosť chyby a ceny tovaru. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.

12. Ak ide o neodstrániteľnú poruchu tovaru spôsobenú výrobcom, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo kupujúci žiadať výmenu tovaru alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, prípadne na zľavu z ceny tovaru. O spôsobe vybavenia reklamácie sa spoločnosť dohodne so zákazníkom.

13. Rozhodnutie o reklamácií spoločnosť vydá ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie príčin vzniku reklamácie. V prípade, že lehota 30 dní nebude bez zavinenia spoločnosti dodržaná, spoločnosť o tejto skutočnosti vhodným spôsobom zákazníka vyrozumie.

14. V prípade neoprávnenej reklamácie je spoločnosť oprávnená účtovať poplatky súvisiace s nákladmi na posúdenie oprávnenosti tejto reklamácie (manipulácia, demontáž, montáž, čistenie, likvidácia použitých prevádzkových kvapalín, doprava, skúšky nezávislých laboratórií a pod.) vo výške 15,00 € bez DPH. V prípade, že náklady na vybavenie neoprávnenej reklamácie tovaru presiahnu sumu 15,- EUR o viac ako 3 %, je spoločnosť oprávnená uplatniť si ich náhradu v plnej výške. Náklady s vybavením oprávnenej reklamácie nesie spoločnosť PRILLINGER Slovensko s.r.o.

15. V prípade, ak sa opätovne vyskytne rovnaká porucha na tovare, ktorá už bola v rámci reklamácie v záručnej dobe opravená, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

16. Na tovar, na ktorý boli – po vzájomnej dohode s kupujúcim – poskytnuté zákazníkovi mimoriadne zvýhodnené obchodné podmienky (napr. mimoriadna zľava, predĺžená splatnosť úhrady, a pod.) z dôvodu poškodenia tohto tovaru – nie je možné uplatniť reklamáciu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúci vedel, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

17. Spoločnosť nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení výrobcu uvedených v návode na použitie.

18. Spoločnosť po zadovážení relevantných informácií môže reklamáciu zákazníkovi písomne odmietnuť s uvedením dôvodov prečo sa tak rozhodla.

19. Reklamáciu tovaru spoločnosť odmietne ak: – bolo zistené, že došlo k poškodeniu tovaru vinou zákazníka, napr.:

• nesprávnym zaobchádzaním, neodbornou opravou alebo montážou
• nesprávnou údržbou, zanedbaním alebo nedodržiavaním predpísaných intervalov servisných prác a údržby
• použitím nesprávnych prevádzkových náplní
• využívaním výrobku v rozpore s jeho povahou a určením
• nadmerným zaťažením výrobku
• nesprávnym skladovaním
• nesprávnym zábehom funkčných plôch
• používaním nevhodných náhradných dielov
• zásahom do konštrukcie, materiálu, nastavenia alebo výbavy, ktorý mal vplyv na správnu funkčnosť tovaru
• používaním tovaru zákazníkom aj po zistení závady. Predávajúci nezodpovedá za žiadne iné škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku používania chybného tovaru.
• svojpomocnou montážou tovaru napriek nariadeniu výrobcu o potrebe vykonania jeho montáže alebo nastavenia odborne kvalifikovaným technikom, resp. autorizovaným servisným strediskom
• zákazník odmietne poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnutné pre objektívne posúdenie príčin vedúcich k reklamácií alebo zámerne poskytne pre tento účel nepravdivé informácie,
• zákazník pokusom o opravu poškodeného tovaru v záručnej dobe, znemožní objektívne posúdenie príčin vzniku poruchy,
• nárok zo záruky bol uplatnený po záručnej dobe,
• bol tovar poškodený prírodnými živlami, alebo inými vonkajšími vplyvmi (napr. nestabilitou elektrickej siete …),
• nebol tovar používaný a udržiavaný podľa návodu,
• nebol pri uplatňovaní záruky predložený riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený a doklad o kúpe tovaru,
• do záruky nespadá bežné opotrebenie, extrémne namáhanie alebo prekročenie tzv. bežnej životnosti výrobku (alebo jeho súčasti) za mimoriadnych prevádzkových podmienok vzhľadom k povahe výrobku. Ide najmä o opotrebiteľné diely pôdospracujúcich strojov, rezačiek, mulčovačov, kosačiek, obilných kombajnov, kĺbových hriadeľov a príslušenstva, motorových píl, filtre, prevádzkové kvapaliny, ….,
• bol tovar predaný, po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a zákazníkom, za zvýhodnených obchodných podmienok (napr. poskytnutím mimoriadnej zľavy, resp.ceny tovaru) s cieľom otestovať životnosť tovaru v reálnych prevádzkových podmienkach pre potreby predávajúceho,
• tovar bol poškodený pri preprave (takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru).

Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka a je vystavený v priestoroch centrálneho skladu v sídle spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o. a zverejnený na jej internetovej stránke.

Firma PRILLINGER Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.


Konateľ spoločnosti
Ing. Peter Krupka