VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVOK NÁHRADNÝCH DIELOV PRE POĽNOHOSPODÁRSKU, LESNÚ A ZÁHRADNÚ TECHNIKU


PRILLINGER Slovensko s.r.o,
so sídlom Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14995/B,
IČO: 35 721 502, IČDPH: SK2020218420, e-mail: info@prillinger.sk (ďalej len „dodávateľ“)

Čl. 1 Pôsobnosť

1.1 Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj náhradných dielov pre poľnohospodársku, lesnú a záhradnú techniku, ako aj predaj a dodanie akéhokoľvek iného tovaru a služieb (ďalej len „tovar“) zo strany dodávateľa.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú tiež súčasťou potvrdenia objednávky odberateľa a stávajú sa aj bez ďalšieho a opakovaného potvrdenia súčasťou každej ďalšej objednávky, ak tieto podmienky boli odberateľom prijaté pri uzatvorení prvého zmluvného vzťahu. Odberateľ objednaním tovaru v spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o. prehlasuje, že je oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na internetovej stránke www.prillinger.sk a https://shop.prillinger.at a prehlasuje, že s nimi súhlasí.

1.3 Ústne, telefonické a e-mailové informácie a vysvetlenia podané zamestnancami dodávateľa sú nezáväzné, pokiaľ neboli odberateľovi zaslané v podobe zmluvy, resp. písomne potvrdenej objednávky.

1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si dodávateľ a odberateľ v zmluve, resp. pri potvrdení objednávky niektoré podmienky nedohodnú inak. Ústne dojednania k týmto podmienkam nie sú prípustné. Všetky zmeny a doplnky k týmto podmienkam vydá dodávateľ v písomnej forme.

Čl. 2 Ponuka, objednávka a prijatie objednávky

2.1 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom vzniká uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy, prijatím (akceptáciou) objednávky, ktorú vystavil odberateľ alebo ústnou dohodou a to jednou z nasledovných foriem:

 • a) e-mailovou správou odberateľa zaslaného dodávateľovi,
 • b) odberateľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke dodávateľa,
 • c) telefonickou objednávkou odberateľa dodávateľovi,
 • d) SMS správou odberateľa zaslaného dodávateľovi.

2.2 V prípade, že odberateľ do piatich dní od prevzatia tovaru a faktúry nevznesie námietky voči množstvu, druhu a cene tovaru, považuje sa dodanie tovaru za akceptované.

Čl. 3 Spôsob plnenia dodávky a doprava

3.1 Ak nie je dohodnuté inak, môže byť tovar dodaný naraz (celé množstvo), alebo po častiach.

3.2 V prípadoch vyššej moci (ňou sa rozumejú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy, a to v dôsledku zmluvnými stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, najmä živelných katastrof, havárií a porúch v doprave, štrajkov, ako aj pri politických, občianskych a vojnových konfliktoch a výrazných zmenách politických, menových  a obchodných pomerov zo strany slovenských úradov) ako aj v dôsledku obmedzení vyvolaných pandémiou COVID 19 (núdzový stav a pod.), je dodávateľ oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy v prípade čiastočnej alebo úplnej nemožnosti plnenia, alebo dodať tovar v lehote, ktorá sa predĺži o takto zmeškanú dobu.

Čl. 4 Dodacie podmienky a lehoty

4.1 Dodacia lehota je stanovená individuálne počítajúc dňom prijatia objednávky. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak omeškanie dodávky tovaru presiahne 21 dní a dodávateľ odberateľa vopred na omeškanie neupozornil a nedohodol s ním náhradný termín.

4.2 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravu objednaného tovaru zabezpečuje dodávateľ. Dodávateľ splní svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk odberateľa v dohodnutom mieste. Toto pravidlo platí aj v prípade, že odberateľ určí konkrétneho dopravcu.

4.3 V prípade prepravy tovaru prostredníctvom cudzieho dopravcu (objednaného a plateného odberateľom) splní dodávateľ svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk dopravcu. Náklady na prepravu a nebezpečenstvo škody znáša odberateľ, s tým, že odovzdaním tovaru dopravcovi prechádza riziko poškodenia alebo straty tovaru na prvého dopravcu. Objednané dodanie tovaru, pokiaľ si to odberateľ v objednávke nevyhradí inak, zabezpečí dodávateľ, resp. ním poverený dopravca, podľa svojho uváženia najvýhodnejšou cestou.

4.4 Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, príp. udaním nesprávnej adresy zo strany odberateľa.

4.5 Tovar sa dodáva v obale, ktorý je obvyklý v obchodnom styku, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy do dohodnutého miesta určenia. Jednorázové obaly, papierové a kartónové krabice sú nevratné. Palety, príp. iné obaly, označené ako vratné, vyúčtuje dodávateľ odberateľovi spolu s tovarom. Prevzatie a vyloženie tovaru zabezpečí na svoje náklady odberateľ a čas vykládky aj s fyzickým prebraním nesmie presiahnuť čas daný dopravcom.

4.6 Odberateľ je povinný potvrdiť prevzatie tovaru dodávateľovi, a to predovšetkým písomným potvrdením na dodacom (preberacom) liste dodávateľa, ktorý dodávateľ odberateľovi doručí spolu s tovarom. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť a žiada dodávateľa aby sa spoľahol na to, že ktorákoľvek osoba, ktorá v mene odberateľa v mieste prevzatia tovar prevezme, najmä každý jeho zamestnanec alebo dopravca, je oprávnená tovar záväzne prevziať, preskúmať jeho akosť a vady a potvrdiť jeho prevzatie dodávateľovi, so všetkými právnymi následkami, ktoré s tým priamo pre odberateľa vyplývajú.

4.7 Dodaním tovaru alebo omeškaním odberateľa s prevzatím tovaru prechádza na odberateľa nebezpečenstvo vzniku škody na tovare. Pri škodách vzniknutých pri doprave musí odberateľ bezodkladne požiadať príslušné subjekty o zápis skutkovej podstaty a informovať dodávateľa.

4.8 Pri omeškaní odberateľa s predložením dopravných dispozícií v dohodnutej lehote sa primerane predĺži lehota dodania tovaru, pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie dodávateľa s dodaním tovaru.

4.9 Vykládka tovaru nie je v cene dopravy. Ak si to charakter prepravovaného tovaru vyžaduje, musí si odberateľ zabezpečiť potrebnú techniku na vyloženie tovaru z auta a to v dohodnutom čase dodania tovaru odberateľovi.

4.10 Pri dodávke tovaru ku odberateľovi na dohodnuté miesto vlastným vozidlom dodávateľa, sa odberateľ a dodávateľ vopred dohodnú na čase prevzatia tovaru. Dodávateľ zabezpečí dodávku tovaru v dohodnutom čase a odberateľ je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru. V prípade ak odberateľ nezabezpečí prevzatie tovaru v dohodnutom čase, a to ani do pol hodiny po dohodnutom čase, dodávateľ je oprávnený odviesť tovar späť do svojho skladu a odberateľ znáša dodatočné náklady spojené s opätovným doručením tovaru ako aj náklady vzniknuté márnym pokusom o doručenie tovaru odberateľovi v dohodnutom čase.

4.11 Tovar sa považuje za dodaný, aj keď ho odberateľ odmietol bezdôvodne prevziať, alebo keď sa dostal do omeškania s prevzatím tovaru.

4.12 Dodávateľ je povinný odovzdať alebo vydať tovar len odberateľovi uvedenému v kúpnej zmluve (objednávke), s ktorým bola uzatvorená. Ak má dodávateľ pochybnosti o tom, či je osoba preberajúca predmet kúpnej zmluvy oprávnená v mene odberateľa tento predmet kúpnej zmluvy prevziať, tak dodávateľ nie je povinný predmet kúpnej zmluvy takejto osobe vydať do doby, kým mu preberajúca osoba nepreukáže, že je oprávnená konať za odberateľa pri preberaní tovaru. Počas tejto doby nie je dodávateľ v omeškaní.

4.13 Náklady na prepravu realizovanú alebo zabezpečovanú spoločnosťou PRILLINGER Slovensko s.r.o. uhrádza odberateľ a sú účtovane individuálne spoločnosťou PRILLINGER Slovensko s.r.o. s ohľadom na rozsah objednávky. Tieto náklady sú uvedené v cenovej ponuke dodávateľa a následne aj vo vystavenej faktúre. Za štandardnú objednávku tovaru, ktorý sa v čase objednávky nachádza v sklade dodávateľa, je dodávateľom účtovaná cena za dopravu vo výške 10,90 EUR. Pri špeciálnej objednávke tovaru, sa cena za dopravu rieši dohodou medzi odberateľom a dodávateľom s ohľadom na cenu prepravy poskytovanú jednotlivými dopravcami, resp. kuriérskymi spoločnosťami.

4.14 Odberateľ alebo ním určený dopravca na prevzatie tovaru je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí a svojim podpisom pod svojím menom, ŠPZ auta a dátumom na dodacom (preberacom) liste alebo výdajke potvrdzuje prevzatie tovaru v dohodnutom množstve a kvalite. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu dodávaného tovaru, je odberateľ alebo jeho dopravca povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení. Odberateľ je následne najneskôr do 9:00 hod nasledujúceho dňa po doručení tovaru povinný poškodenie zásielky (tovaru) nahlásiť telefonicky alebo emailom dodávateľovi. V prípade, ak poškodenie nebude zaznačené na dodacom (preberacom) liste alebo výdajke (nebude spísaný zápis o škode) a oznámené telefonicky alebo emailom, nebude uznané.

4.15 Odberateľ je povinný dodaný tovar skontrolovať a v prípade nezrovnalostí je povinný písomne tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť dodávateľovi, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Čl. 5 Cena a platobné podmienky

5.1 Pre všetky dodávky tovaru platia zmluvne dohodnuté ceny. Cena za tovar je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena jednotlivých položiek tovaru v aktuálnej ponuke dodávateľa je uvedená v aktuálnom cenníku. Cena tovaru sa vypočíta podľa jednotlivých položiek cenníka, množstva a druhu objednaného tovaru a dohodnutých alebo stanovených rabatových podmienok platných k cenníku, alebo je cena stanovená na základe osobitnej dohody zmluvných strán. Pri internetovej (elektronickej) objednávke odberateľ akceptuje cenu uvedenú pri tovare v okamžiku objednania.
K hodnote tovaru účtuje dodávateľ poplatok za dopravu vo výške 10,90 € bez DPH.
Pri objemných dodávkach účtuje dodávateľ balné vo výške 1,99 € bez DPH a prepravné náklady podľa vzájomnej dohody.
Spracovanie dobierky je spoplatnené sumou 2,90 € bez DPH.

5.2 Kúpna cena je stanovená v Euro bez DPH. V prípade, že odberateľ neuhradil hodnotu tovaru riadne a včas (rozumie sa tým najmä pripísanie kúpnej ceny a prislúchajúcej DPH na účet dodávateľa), dodávateľ má právo účtovať úrok z omeškania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých položiek tovaru uvedených v cenníku, a to najmä v prípade zvýšenia cien u jeho subdodávateľov a/alebo výrobcov tovaru a/alebo zvýšenia nákladov súvisiacich s obstaraním príslušných položiek tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi dodávateľom a odberateľom je uvedená v akceptácii objednávky. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky odberateľom, dodávateľ doručí odberateľovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh dodávateľa na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí odberateľ výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

5.3 V prípade dodania tovaru na území Slovenskej republiky vyúčtuje dodávateľ odberateľovi k cene aj v deň dodávky platnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

5.4 Všeobecným pravidlom je, že odberateľ musí kúpnu cenu a prislúchajúcu DPH dodávateľovi uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dodávateľa. Úhrada platobnou kartou je možná len v prípade dodania tovaru dopravcom, resp. kuriérskymi spoločnosťami, ktoré takúto službu ponúkajú. V prípade vystavenia faktúry je kúpna cena s DPH splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Platba sa považuje za uskutočnenú až po jej pripísaní na účet dodávateľa.

5.5 Platbu formou šeku alebo prostredníctvom zmeniek dodávateľ všeobecne neakceptuje. Odberateľ nie je oprávnený kúpnu cenu s DPH, alebo jej časť započítať k akýmkoľvek svojim iným nárokom.

5.6 V prípade, ak odberateľ zaplatí dodávateľovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet dodávateľa.

5.7 Pokiaľ odberateľ neuhradí niektorú faktúru riadne a včas, nedodrží splatnosť niektorej zo splátok (pokiaľ boli splátky písomne dohodnuté), alebo dodávateľ zistí, že odberateľ nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, príp. jeho platobná schopnosť alebo majetkové pomery vzbudzujú pochybnosti, stávajú sa všetky záväzky odberateľa voči dodávateľovi okamžite splatné. Zároveň odberateľ s okamžitou účinnosťou stráca nárok na zľavy a bonusy, ak boli dohodnuté a to aj v prípade, ak tieto boli osobitne dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak je odberateľ v omeškaní s platením, je dodávateľ oprávnený uskutočniť zápočet vzájomných pohľadávok, a to i tých, u ktorých doposiaľ nenastala ich splatnosť.

5.8 V prípade omeškania platby odberateľa je dodávateľ oprávnený odstúpiť od ďalších zmlúv a odmietnuť dodávku tovaru odberateľovi, a to až do úplného splnenia všetkých záväzkov, vrátane príslušenstva zo strany odberateľa, ktorý je v omeškaní. Ak sa odberateľ dostal v minulosti do omeškania s platbou čo i len jednej faktúry, je dodávateľ oprávnený pri ďalšom dodávaní tovaru požadovať platbu vopred.

5.9 Ak odberateľ neprevezme objednaný tovar alebo nezaplatí kúpnu cenu za objednaný tovar ani v dodatočnej 5-dňovej lehote po dohodnutom dodacom termíne, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, a to bez ďalšieho vyzvania a poskytnutia ďalšej lehoty. V takom prípade má dodávateľ právo požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z dohodnutej ceny tovaru bez DPH. Tým nie je vylúčené uplatňovanie ďalšieho nároku na náhradu škody v jej skutočne preukázateľnej výške.

Čl. 6 Nároky z vád (reklamácia) a záruka

6.1 Spoločnosť PRILLINGER Slovensko s.r.o. zodpovedá za vady dodávaného tovaru, ktoré existovali v čase ich odovzdania odberateľovi. Spoločnosť PRILLINGER Slovensko s.r.o. zodpovedá aj za vady tovaru, ktoré sa objavia počas plynutia záručnej doby, a to výlučne v rozsahu poskytnutej záruky. V prípade, ak spoločnosť PRILLINGER Slovensko s.r.o. dodáva tovary, ktoré nie sú jej výrobkami, zodpovedá spoločnosť PRILLINGER Slovensko s.r.o.  za vady takýchto výrobkov len v rozsahu záruky poskytnutej výrobcom uvedených zariadení, strojov, prístrojov a iných tovarov.

6.2 Spoločnosť PRILLINGER Slovensko s.r.o. poskytuje na sortiment tovaru zn. PRILLINGER všeobecnú záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo 12 mesiacov v prípade tovaru, ktorý je v nepretržitej prevádzke, ak nie je v tomto článku ustanovené inak. V prípade  tovaru, ktorý svojou povahou a určením patrí do skupiny spotrebných náhradných dielov, je záručná doba určená druhom tovaru alebo dohodou. Na autobatérie sa vzťahuje záruka 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Na špeciálny tovar, resp. diely tovarov, ktoré dodávateľ objednáva na žiadosť odberateľa (napr. prevodovky, kompresory, klimatizácie, hydrogenerátory a pod.) a na tovar iných výrobcov ako PRILLINGER sa poskytuje záručná doba 6 mesiacov, ak výrobca alebo dodávateľ neuvádza niečo iné. Záruka je poskytnutá len za podmienky, že servis a údržba je vykonávaná v určených intervaloch a v určenom rozsahu, a to autorizovaným servisom určeným zo strany dodávateľa alebo výrobcu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom.

6.3 Odberateľ je povinný pri preberaní dodávky od dodávateľa túto riadne prezrieť a písomne vytknúť zistené vady dodávaného tovaru (zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté a pod.) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich prevzatia odberateľom. V prípade, ak odberateľ túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje a jeho nároky z vád zanikajú. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u dopravcu (pracovníka kuriérskej služby). Poškodenie tovaru odberateľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru a nahlási telefonicky alebo emailom dodávateľovi, postupom podľa bodu 4.14. Reklamácie poškodeného tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil odberateľ dopravcovi, nebudú dodávateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude odberateľovi poskytnuté.

6.4 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na vady materiálov alebo výroby tovarov, ktoré sa vyskytli napriek tomu, že tovar bol použitý obvyklým spôsobom a za obvyklých okolností alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, opotrebovaním, alebo živelnými pohromami.

6.5 Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na tovar zakúpený od dodávateľa.

6.6 Dodávateľ neposkytuje náhradu škody v prípade vzniku ďalších škôd spôsobených vadami tovaru, ktorý bol ďalej používaný po zistení vady.

6.7 Reklamáciu s presným popisom vady si odberateľ uplatní priamo u dodávateľa.

6.8 Odberateľ je povinný spolu s reklamáciou predložiť aj kópiu dokladov o kúpe (doklad o zaplatení a dodací list, prípadne záručný list). Reklamácie tovaru, ktoré neboli kúpené priamo u dodávateľa nebudú akceptované. Poverený pracovník dodávateľa je povinný spolu s reklamujúcim odberateľom vyplniť reklamačný protokol. K reklamačnému protokolu odberateľ pripojí reklamovaný tovar so zreteľne vyznačenou vadou, ktorá má byť predmetom reklamácie, resp. jednoznačný a technicky presný popis vady tovaru.

6.9 Nároky zo záruky bude dodávateľ akceptovať len ak tieto boli u neho uplatnené bezprostredne po zistení vady, najneskôr do 7 dní od jej zistenia. V prípade, ak odberateľ túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, jeho nároky z vád zanikajú.

6.10 Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bezávadne užívaný, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení odberateľa od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo odberateľom uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má dodávateľ právo na vrátenie reklamovaného tovaru. Ak cena reklamovaného tovaru nebola v čase reklamácie v plnej výške uhradená, má dodávateľ právo tovar zadržať u seba až do zaplatenia dlhu, vrátane jeho príslušenstva.

6.11 O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne dodávateľ najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany odberateľa a o výsledku bude odberateľ písomne vyrozumený. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol odberateľ tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť dodávateľ.

6.12 Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Čl. 7 Spôsob odstúpenia od kúpnej zmluvy

7.1 Pokiaľ sa odberateľ dostane do omeškania o viac ako 5 dní so zaplatením akejkoľvek splatnej faktúry alebo jej časti, čím poruší svoju povinnosť podľa kúpnej zmluvy, má dodávateľ právo:

a) nevydať odberateľovi akýkoľvek tovar, ktorý si ešte od dodávateľa neprevzal a ktorý mu dodávateľ má v zmysle kúpnej zmluvy odovzdať až do doby uhradenia všetkých neuhradených záväzkov, a/alebo

b) odstúpiť od všetkých existujúcich platných zmlúv uzatvorených s odberateľom. V tomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie uhradenej časti kúpnej ceny po započítaní nákladov dodávateľa spojených s odobratím tovaru a hodnoty skutočného opotrebenia, príp. poškodenia tovaru.

7.2 Zmluvný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom zaniká tiež v prípade obojstrannej písomnej dohody zmluvných strán alebo bez ďalšieho splnením.

7.3 Odberateľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar dodávateľovi bez ohľadu na to, či tovar bol použitý, alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. To neplatí, ak ide o tovar obsahujúci diely, ktoré svojou povahou a určením patria do skupiny spotrebných náhradných dielov, resp. ktorého bežným použitím dochádza k zmene jeho tvaru, vlastností, funkčnosti alebo povrchovej úpravy, kedy odberateľ v lehote siedmych pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar dodávateľovi nepoužitý.

7.4 Dodávateľ prevezme tovar späť a vrátiť odberateľovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. To neplatí, pokiaľ odberateľ porušil povinnosť podľa bodu 7.2 tohto článku.

Čl. 8 Výhrady vlastníctva

8.1 Dodávateľ si vyhradzuje, že vlastnícke právo k tovaru na základe kúpnej zmluvy s odberateľom prechádza na odberateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane všetkých výdavkov zo strany odberateľa. Odberateľ nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať, alebo zaťažovať, napr. záložným právom. Odberateľ je na výzvu dodávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa tovar, u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza.

8.2 Pri hrubom porušení povinností odberateľa, najmä neuhradení kúpnej ceny dodaného tovaru po prvej upomienke, má dodávateľ právo požadovať vydanie a vrátenie tovaru na náklady odberateľa.

8.3 Pri vyhlásení reštrukturalizácii alebo konkurzu na majetok odberateľa, ako aj pri začatí exekúcie majetku odberateľa, je odberateľ povinný o tejto skutočnosti doporučeným listom (s pripojením dokladu o právnom titule) informovať dodávateľa a súčasne upozorniť všetkých, ktorí si uplatňujú právo na majetok odberateľa, že dodaný tovar je majetkom dodávateľa. Náklady s tým spojené a prípadnú škodu znáša odberateľ.

8.4 V prípadoch podľa bodu 7.2 a 7.3 má dodávateľ právo požadovať okamžité vydanie a vrátenie svojho tovaru s vylúčením zádržného práva odberateľa a tretích osôb. Dodávateľ je ďalej oprávnený, okrem požadovania splniť platobnú povinnosť zo strany odberateľa, predať predmet dodávky verejnou dražbou alebo voľným predajom podľa svojich najlepších možností. Získaný výnos dodávateľ započíta v prospech plnenia dlhu odberateľa, prípadný prebytok hodnoty mu vráti. Všetky náklady spojené s vrátením predmetu dodávky dodávateľovi ako vlastníkovi, ako aj s jeho prípadným následným predajom znáša odberateľ.

8.5 Ak by odberateľ v čase do úplného zaplatenia kúpnej ceny s DPH (pri plnom rešpektovaní platobných podmienok) dodaný tovar napriek tomu predal alebo dal ako záloh v prospech tretej osoby, je povinný svoje nároky voči tretej osobe bezodkladne postúpiť dodávateľovi. O tom je odberateľ povinný bezodkladne upovedomiť tretiu osobu ako aj samotného dodávateľa.

8.6 Ak by odberateľ v čase vyhlásenia reštrukturalizácie alebo konkurzu na svoj majetok, ako aj pri exekúcii svojho majetku dodaným nezaplateným tovarom už nedisponoval, je povinný dodávateľovi oznámiť, komu bol určený, resp. komu bol odovzdaný.

8.7 Odberateľ nie je oprávnený bez osobitného písomného súhlasu dodávateľa tovar, ku ktorému sa výhrada vlastníctva vzťahuje, vyvážať do tretích krajín.

Čl. 9 Osobné údaje a ich ochrana

19.1 V zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), dodávateľ ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje odberateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané dodávateľom v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov odberateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje odberateľ ako jedna zo zmluvných strán.

19.2 Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie a vybavenia objednávok sú zverejnené a dostupné na internetovej stránke dodávateľa www.prillinger.at/sk/ochrana-udajov. Odberateľ sa s informáciami o spracúvaní osobných údajov oboznámil pri registrácii jeho prístupu do elektronického obchodu dodávateľa ako aj pri osobnom odbere tovaru v obchodných priestoroch dodávateľa.

Čl. 10 Právny poriadok a právomoc a záverečné ustanovenia

10.1 Odberateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. Pokiaľ si odberateľ túto svoju povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že dodávateľ jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony dodávateľa voči odberateľovi sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na posledne uvedený adresu odberateľa. Písomná zásielka sa považuje za doručenú uplynutím troch dní odo dňa jej odoslania na adresu sídla, miesta podnikania odberateľa, alebo na inú adresu oznámenú odberateľom dodávateľovi. Emailová zásielka sa považuje za odoslanú momentom jej umiestnenia do priečinku „odoslaná pošta“ v prípade, ak bola odoslaná na emailovú adresu, ktorú odberateľ oznámil dodávateľovi.

10.2 Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom, ako aj celá kúpna zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä týmito všeobecne záväznými obchodnými podmienkami, ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými slovenskými zákonmi.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok a kúpnych zmlúv alebo súvisiacich s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane právnych vzťahov z kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv sa budú rozhodovať pred slovenskými súdmi na základe slovenských procesných pravidiel.

10.3 Pre konkrétne riešenie prípadného problému budú použité platné právne normy, ktoré sa najviac približujú zmyslu, účelu a významu týchto podmienok, ako aj pravidlá čestného obchodovania a obojstranne výhodného partnerstva.

10.4 Pri nesplnení zmluvných podmienok nebudú zmluvné strany uplatňovať žiadne iné sankcie, okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, alebo v osobitne uzatvorených zmluvách.

10.5 Spoločnosť PRILLINGER Slovensko je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť alebo úplne nahradiť v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo zmien interných procesov v spoločnosti. Zmenu Všeobecných obchodných podmienok spoločnosť zverejní na svojich internetových stránkach a vo svojich obchodných priestoroch.

10.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každého obchodného prípadu – uzatvorenia písomnej kúpnej zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky . Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje svoje pristúpenie k týmto Všeobecným obchodným podmienkam.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o.


Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok spoločnosti je vydaný pre potreby obchodných partnerov spoločnosti, kupujúcich tovar (ďalej len „odberateľ“) od spoločnosti a zamestnancov spoločnosti za účelom zabezpečenia reklamačného konania na tovar predaný spoločnosťou obchodným partnerom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou PRILLINGER Slovensko s.r.o. a prevzatím predávaného tovaru odberateľ zároveň vyjadruje súhlas s týmto reklamačným poriadkom ako aj vyjadruje, že sa oboznámil s jeho obsahom.

Práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa neupravené v tomto reklamačnom poriadku sa spravujú príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o. (VOP) a Obchodným zákonníkom.

Reklamačné ustanovenia

1. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa porucha (vada) objaví, najneskôr však o 7 dní od jej zistenia. V prípade, ak odberateľ túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, jeho nároky z vád zanikajú. Pri reklamácií dodaného tovaru dopravcom (doručovateľskou spoločnosťou) alebo po jeho osobnom odbere, je nutné na prípadné nezrovnalosti v dodanom (resp. v prevzatom) množstve, druhu a cene tovaru ako aj zjavnú vadu  tovaru uplatniť ihneď, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak odberateľ túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje a jeho nároky z vád zanikajú. Reklamácie uplatnené po uplynutí uvedenej doby budú spoločnosťou považované za bezpredmetné.

2. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u dopravcu (pracovníka kuriérskej služby). Poškodenie tovaru odberateľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru a nahlási telefonicky alebo emailom dodávateľovi, postupom podľa bodu 4.14 VOP (Ak je zistené mechanické poškodenie obalu dodávaného tovaru, je odberateľ alebo jeho dopravca povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení. Odberateľ je následne najneskôr do 9:00 hod nasledujúceho dňa po doručení tovaru povinný poškodenie zásielky (tovaru) nahlásiť telefonicky alebo emailom dodávateľovi.). V prípade, ak poškodenie nebude zaznačené na dodacom (preberacom) liste alebo výdajke (nebude spísaný zápis o škode) a oznámené telefonicky alebo emailom, nebude v rámci reklamácie uznané.

Reklamácie poškodeného tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil odberateľ dopravcovi, nebudú dodávateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude odberateľovi poskytnuté.

3. Záručná doba na sortiment tovaru zn. PRILLINGER je  24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo 12 mesiacov v prípade tovaru, ktorý je v nepretržitej prevádzke. V prípade  tovaru, ktorý svojou povahou a určením patrí do skupiny spotrebných náhradných dielov, je záručná doba určená druhom tovaru alebo dohodou. Na autobatérie sa vzťahuje záruka 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Na špeciálny tovar, resp. diely tovarov, ktoré dodávateľ objednáva na žiadosť odberateľa (napr. prevodovky, kompresory, klimatizácie, hydrogenerátory a pod.) a na tovar iných výrobcov ako PRILLINGER sa poskytuje záručná doba 6 mesiacov, ak výrobca alebo dodávateľ neuvádza niečo iné.

Záruka je poskytnutá len za podmienky, že servis a údržba je vykonávaná v určených intervaloch a v určenom rozsahu, a to autorizovaným servisom určeným zo strany dodávateľa alebo výrobcu.

5. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená dodávateľovi a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

6. Záručné doby na tovar začínajú plynúť od okamihu jeho prevzatia.

7. Akýkoľvek zásah do výrobku počas záručnej doby, ktorý výrobca nepripúšťa, je dôvodom na zrušenie záruky.

8. Na žiadosť odberateľa vydá spoločnosť odberateľovi záručný list, pokiaľ to charakter výrobku umožňuje. Namiesto záručného listu, ako dokladu k začatiu reklamácie môže slúžiť aj doklad o kúpe tovaru.

9. Reklamáciu tovaru odberateľ uplatňuje v sídle spoločnosti: Nádražná ulica 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji (t.č. 02/40 208 711, e-mail: logistic@prillinger.sk). Na uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť a doručiť dodávateľovi (osobne alebo emailom) formulár „Záruka registrácia“ dostupný na internetovej stránke dodávateľa www.prillinger.at/sk/shop/service/formulare, alebo Vám  bude zaslaný dodávateľom na požiadanie e-mailom (ďalej aj len“ reklamačný protokol“).

10. Reklamačné konanie môže byť začaté ak odberateľ predloží kompletný reklamovaný tovar (ak spoločnosť neurčí inak) a nie iba jeho poškodenú časť a preukáže príslušný doklad o jeho zakúpení. Pri spotrebných náhradných dieloch, ktorých technická povaha a špecifické prevádzkové určenie často znemožňujú v prípade poruchy dodať na reklamáciu tovar v pôvodne zakúpenom stave, je nevyhnutné dodať spoločnosti minimálne tie podstatné časti reklamovaného tovaru, z ktorých je ešte možné objektívne stanoviť príčiny vzniku poruchy. Inak spoločnosť odmietne reklamáciu ako bezpredmetnú.

11. Reklamovaný tovar musí byť zdravotne nezávadný a zbavený nečistôt spôsobom, ktorý nezmarí možnosť objektívneho posúdenia príčin poruchy. V prípadoch kedy je tovar doručený v znečistenom stave znemožňujúcom vykonať objektívnu analýzu príčin vedúcich k poruche, dodávateľ vyzve odberateľa, aby reklamovaný tovar zbavil nečistôt. Ak odberateľ výzvu neakceptuje, bude mu dodávateľ účtovať poplatok vo výške 15,00 € bez DPH za vykonanie prác súvisiacich s očistením tovaru, použitím čistiacich prostriedkov a prípadnou likvidáciou vzniknutého odpadu. V prípade, že náklady na vyčistenie tovaru presiahnu sumu 15,- EUR o viac ako 3 %, je dodávateľ oprávnený uplatniť si ich náhradu v plnej výške. Uvedené skutočnosti budú zaznamenané v reklamačnom protokole, ktorého kópiu obdrží aj odberateľ.

12. Pokiaľ nie je možné reklamovaný výrobok z opodstatnených dôvodov doručiť na adresu dodávateľa, požiada odberateľ dodávateľa o posúdenie na mieste inštalácie výrobku. Dodávateľ poverí svojho regionálneho zástupcu v čo najkratšom čase o zdokumentovanie reklamácie formou obhliadky, fotodokumentácie alebo videonahrávky a spísania reklamačného protokolu a doručenie uvedenej dokumentácie na adresu spoločnosti.

13. Ak ide o odstrániteľnú poruchu spôsobenú výrobcom, odberateľ má právo na jej bezplatné odstránenie, pokiaľ možno ihneď na mieste alebo na bezplatnú výmenu tovaru. Rozhodnutie o spôsobe vybavenia odstrániteľnej chyby tovaru prijme spoločnosť po zvážení primeranosti výšky nákladov vzhľadom na závažnosť chyby a ceny tovaru. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.

14. Ak ide o neodstrániteľnú poruchu tovaru spôsobenú výrobcom, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo odberateľ žiadať výmenu tovaru alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, prípadne na zľavu z ceny tovaru. O spôsobe vybavenia reklamácie sa dodávateľ dohodne s odberateľom.

15. Rozhodnutie o reklamácií spoločnosť oznámi odberateľovi ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie príčin vzniku reklamácie alebo čas potrebný na vyjadrenie výrobcu. Dodávateľ o tejto skutočnosti vhodným spôsobom odberateľa vyrozumie.

16. V prípade neoprávnenej reklamácie je dodávateľ oprávnený účtovať poplatky súvisiace s nákladmi na posúdenie oprávnenosti tejto reklamácie (manipulácia, demontáž, montáž, čistenie, likvidácia použitých prevádzkových kvapalín, doprava, skúšky nezávislých laboratórií a pod.) vo výške 15,00 € bez DPH. V prípade, že náklady na vybavenie neoprávnenej reklamácie tovaru presiahnu sumu 15,- EUR o viac ako 3 %, je dodávateľ oprávnený uplatniť si ich náhradu v plnej výške. Náklady s vybavením oprávnenej reklamácie nesie spoločnosť PRILLINGER Slovensko s.r.o.

17. V prípade, ak sa opätovne vyskytne rovnaká porucha na tovare, ktorá už bola v rámci reklamácie v záručnej dobe opravená, má odberateľ nárok na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

18. Na tovar, na ktorý boli – po vzájomnej dohode s odberateľom – poskytnuté odberateľovi mimoriadne zvýhodnené obchodné podmienky (napr. mimoriadna zľava, predĺžená splatnosť úhrady, a pod.) z dôvodu poškodenia tohto tovaru – nie je možné uplatniť reklamáciu. Dodávateľ nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých odberateľ vedel, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

19. Dodávateľ nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení výrobcu uvedených v návode na použitie.

20. Dodávateľ po zadovážení relevantných informácií môže reklamáciu odberateľovi písomne odmietnuť s uvedením dôvodov prečo sa tak rozhodla.

21. Reklamáciu tovaru dodávateľ odmietne ak: – bolo zistené, že došlo k poškodeniu tovaru vinou odberateľa, napr.:

 • nesprávnym zaobchádzaním, neodbornou opravou alebo montážou
 • nesprávnou údržbou, zanedbaním alebo nedodržiavaním predpísaných intervalov servisných prác a údržby
 • použitím nesprávnych prevádzkových náplní
 • využívaním výrobku v rozpore s jeho povahou a určením
 • nadmerným zaťažením výrobku
 • nesprávnym skladovaním
 • nesprávnym zábehom funkčných plôch
 • používaním nevhodných náhradných dielov
 • zásahom do konštrukcie, materiálu, nastavenia alebo výbavy, ktorý mal vplyv na správnu funkčnosť tovaru
 • používaním tovaru zákazníkom aj po zistení závady. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne iné škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku používania chybného tovaru.
 • svojpomocnou montážou tovaru napriek nariadeniu výrobcu o potrebe vykonania jeho montáže alebo nastavenia odborne kvalifikovaným technikom, resp. autorizovaným servisným strediskom
 • odberateľ odmietne poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnutné pre objektívne posúdenie príčin vedúcich k reklamácií alebo zámerne poskytne pre tento účel nepravdivé informácie,
 • odberateľ pokusom o opravu poškodeného tovaru v záručnej dobe, znemožní objektívne posúdenie príčin vzniku poruchy,
 • nárok zo záruky bol uplatnený po záručnej dobe,
 • bol tovar poškodený prírodnými živlami, alebo inými vonkajšími vplyvmi (napr. nestabilitou elektrickej siete …),
 • nebol tovar používaný a udržiavaný podľa návodu,
 • nebol pri uplatňovaní záruky predložený riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený a doklad o kúpe tovaru,
 • do záruky nespadá bežné opotrebenie, extrémne namáhanie alebo prekročenie tzv. bežnej životnosti výrobku (alebo jeho súčasti) za mimoriadnych prevádzkových podmienok vzhľadom k povahe výrobku. Ide najmä o opotrebiteľné diely pôdospracujúcich strojov, rezačiek, mulčovačov, kosačiek, obilných kombajnov, kĺbových hriadeľov a príslušenstva, motorových píl, filtre, prevádzkové kvapaliny, ….,
 • bol tovar predaný, po vzájomnej dohode medzi dodávateľom a odberateľom, za zvýhodnených obchodných podmienok (napr. poskytnutím mimoriadnej zľavy, resp.ceny tovaru) s cieľom otestovať životnosť tovaru v reálnych prevádzkových podmienkach pre potreby odberateľa,
 • tovar bol poškodený pri preprave (takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru).

22. O prijatej reklamácii sa kupujúcemu na jeho žiadosť vystaví a odovzdá písomné potvrdenie o tom, kedy sa právo z vád tovaru uplatnilo (doklad o reklamácii), ktorý bude obsahovať :

 • dátum uplatnenia reklamácie;
 • stručný popis reklamovaného tovaru;
 • uplatnenie práva kupujúceho z vád tovaru,
 • informáciu o tom, kedy a kde bol tovar zakúpený;
 • stručný popis vady, prípadne ako k vade došlo;
 • pečiatka a podpis pracovníka, ktorý reklamáciu prijal;
 • kontaktné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, telefonický prípadne e-mailový kontakt)


Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou časťou vybavenie reklamácie, list oboznamujúci kupujúceho o vybavení reklamácie alebo e- mailová či sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.
 

Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Obchodného zákonníka a je dostupný v priestoroch centrálneho skladu v sídle spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o. a zverejnený na jej internetovej stránke.

Spoločnosť PRILLINGER Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 9.11.2020

Konateľ spoločnosti
Ing. Peter Krupka