Általános Szerződési feltételek

1.Üzleti Feltételek


1.1 Általános rendelkezések

A Prillinger Online webshop (a továbbiakban: Prillinger Online) a Prillinger GmbH, Wels, Ausztria, és magyarországi leányvállalata, a Prillinger Hungária Kft. (2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt.2.; adószám: 11229153-2-13) által működtetett webshop.

A Prillinger Online-on keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Prillinger Hungária Kft. és a rendelést leadó magánszemély, jogi személy  (a továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést a Prillinger Hungária Kft. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet rendelésszámon iktat, és adatbázisban nyilvántart.

1.2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Prillinger Hungária Kft., mint eladó és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A megrendelő a regisztrációval bekerül a Prillinger Hungária Kft.  adatbázisába akár mint régi, hagyományos megrendelő, akár mint új megrendelő. A Prillinger Online-on leadott megrendelés minden esetben a megrendelő alapként beállított szállítási címére történik. Amennyiben más címre kéri a megrendelő a szállítást, kérjük megrendelőinket, hogy hagyományos úton adják le rendelésüket a területi képviselőknek, illetve a Prillinger Hungária Kft. központjának. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség kizárólag a megrendelőt terheli. A Prillinger Hungária Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

1.3. Árak

 A Prillinger Online-on feltüntetésre kerül az adott termék nettói listaára, valamint alatta halványabb karakterekkel az ÁFA-t tartalmazó bruttó listaára. Ennek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. A listaárból a Prillinger Hungária Kft. adott árengedményt biztosít. Az árengedménnyel csökkentett nettó ár a „Kedvezményes ár” gombra kattintva jelenik meg. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes áron értékesíti a megrendelőnek. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

1.4. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről szerződéses viszonynak minősül, melyhez kötve van. A megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Prillinger Hungária Kft. számára.

1.5. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a sikeres megrendeléssel lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A Prillinger Hungária Kft. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé. A vevő az elállási jogát az áru kicsomagolása előtt jogosult gyakorolni. Ebben az esetben a Prillinger Hungária Kft .köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a megrendelő viseli.

1.6. Panaszkezelés rendje

 Prillinger Online-unk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Szerviz/Visszajelzés” menüpont alatti webes felületen, vagy a prillinger@prillinger.hu e-mail címen vagy postai levél útján is közölheti. A Prillinger Hungária Kft. a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

1.7. Visszáru kezelése

Ha a visszaküldés a szállítástól számítva 15 napon belül megtörténik, az eladási ár teljes egészében jóváírásra kerül. Későbbi visszaküldésnél a levonás havonta nő az alábbiak szerint: 20% levonás 16-45 napon belüli, 40% levonás 46-75 napon belüli, 60% levonás 76-105 napon belüli, 80% levonás 106-135 napon belüli hónapon visszaküldésnél.

A következő árukat sajnos nem áll módunkban visszavenni:

  • Az olyan nem raktáron tartott áruk, amelyek külön Önöknek rendeltünk más beszállítótól
  • Az olyan áruk, amelyek speciálisan az Önök ugénye szerint lett méretre vágva, egyedileg összeszerelve.
  • Sérült, használt, szennyezett, már beszerelt vagy nem az eredeti csomagolású áruk.
  • Az olyan áruk, amelyek már több mint 135 napon hónapja kiszállításra kerültek.
     

2. Általános Szerződési Feltételek


Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Prillinger Hungária Kft. (2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt.2.; adószám: 11229153-2-13), mint eladó, a továbbiakban: Eladó által működtetett http://shop.prillinger.at/opc/login  elérhetőségű webáruházban kötött adás-vételi szerződés általános feltételeit.

Eladó és Ön, mint Vevő között létrejött szerződésnek része az Önnel kötött egyedi adás-vételi szerződés mellett az ÁSZF is. Megrendelésével Ön elfogadja mindazokat a feltételeket, amelyet az Általános Szerződési Feltételek tartalmaz.

A webáruház szolgáltatás területi hatálya Magyarország. Habár az Eladó által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind Magyarországon és azon kívül is elérhető, azonban a csomagküldő szolgáltatás csak Magyarország területén található megrendelőkre érvényes.
Az ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a fentiekben ismertetett feltételekben változás áll be, Eladó közzéteszi az ÁSZF közzétételével megegyező módon és helyen, így ezen az online felületen.

A Prillinger GmbH, Wels, Auszria és magyarországi leányvállalata, a Prillinger Hungária Kft. (2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 2.).; webáruházat működtet www.prillinger.hu domain címen, http://shop.prillinger.at/opc/login  linken

2.1. Szerződés létrejötte

Az egyedi szerződés azzal jön létre, hogy Ön megrendeli a webshopban található termékeket.
A webshopban feltüntetett árukészletből/katalógusból Ön kiválaszthatja a megrendelni kívánt termékeket/termékeket. Az egyes termékek képe mellett a termék megnevezése, vételára, főbb jellemzői láthatóak,  a termék megnevezésére kattintva részletesebb információt vagy gyári adatlapot talál a termékről. A darabszám megadásása után a „Check avaibality” felirat megnyomásával tájékozódhat a termék elérhetőségéről. A termék mellett szereplő "Kosárba" gomb megnyomásával Ön kiválaszthatja azt a terméket, melyet meg kíván rendelni. Miután egy terméket kiválasztott, a következő termék kiválasztásakor, az újabb termék alatt szereplő "Kosárba" gomb megnyomásával a következő terméket is megrendelheti. A kiválasztott termékek neve és vételára automatikusan megjelenik a Megrendelő lapon.

Miután Ön kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket/termékeket, az adás-vételi szerződés létrejöttének feltétele a kosár tartalmának megrendelése.

A termékek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása, megjelenése, tartozékai ettől eltérhetnek.

2.2. Rendelés rögzítése

A Vevő leadott megrendelését az Eladó rögzíti számítógépes rendszerében.

2.3. Szállítási határidő

Szállítási határidő a megrendeléstől számított 1-2 munkanap. Ettől eltérő szállítási határidő külön megállapodástárgya. A szállítási határidők eltérhetnek a saját vagy szállítói készletek váratlan kifogyása esetén. Ilyen rendkívüli esetben e-mailben vagy telefonon kap tájékoztatást.

2.4. Vételár megfizetése

Ön minden esetben részletes számlát kap a megrendelt termékekről. A megrendelt árut az Eladó szállítmányozó/futárszolgálat útján küldi el az Ön részére az Ön magyarországi telephelyére.

A számla, mely tartalmazza az áru költségét és a szállítási díjat, postai úton kerül elküldésre.

A szállítási díj 3.500 forint (+ÁFA), függetlenül a küldemény értékétől, nagyságától és tömegétől.

A számla fizetési feltételei megegyeznek a Prillinger Hungária Kft. normál, az adott megrendelőre érvényes feltételekkel.

A leszállított áru a cégünk és a megrendelő közötti üzleti kapcsolatból eredő minden követelés teljes kifizetéséig a Prillinger GmbH tulajdona marad.

2.5. Elállási jog

A távollévők kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § - a alapján Ön a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó köteles az Ön  által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ön viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Amennyiben szállítólevélen szereplő áru sértetlen. ezen felül egyéb költség Önt nem terheli.

2.6. A csomag átvétele

A csomag átvételékor kérjük, ellenőrizze, hogy a szállítólevélen szereplő termékek hiánytalanul kiszállításra kerültek, mert utólagos reklamációval Eladónak nem áll módjában foglalkozni. Amennyiben a számlához képest hiányt vagy sérülést észlel, a csomagot ne vegye át, azonnal jelezze Eladó ügyfélszolgálatának, és a futár által felvett jegyzőkönyv másolatát juttassa vissza Eladónak. Eladó a legrövidebb időn belül, díjmentes szállítással pótolja a hiányzó terméket.

Amennyiben az átvett termék nem üzemelhető be, vagy a szállítás során megsérült, azt Eladó díjmentesen kicseréli. Ha erre bármely okból nincs lehetőség, Eladó a kifizetett vételárat visszatéríti. A szállítási sérülést a szállítóval aláíratott jegyzőkönyvvel és fotóval kell igazolni.

A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodások esetén a terméket szavatossági/jótállási határidőn belül - lehetőség szerint - 15 munkanap alatt Eladó díjmentesen kijavítja, vagy egyes termékek esetén azonnal raktárról kicseréli.

2.7. Jótállás

Azokra a termékekre, melyekre Eladó jótállást vállal, a termék leírásában feltüntetésre kerül. A jótállási igények érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó  305-311 §-ai, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Egyéb termékek esetében hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szavatosságra vonatkozó  305-311 §-ai az irányadóak.

2.8. Panaszkezelés

A Vevő minden panaszt és bejelentést kivizsgál és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül érdemben elintézhető és a megválaszolható legyen. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a Vevő a panasz elutasítását minden esetben indokolással ellátva írásban kapja meg. Az Eladó az írásban beérkező panaszokról és azok elintézési módjáról nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszra adott választ nem fogadja el, panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 26 § és 27 §-aiban foglaltak szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

2.9. Adatvédelem

Az Eladó kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A megrendelés során Eladó minden olyan adatot kér, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Vevő magánszemély, a következő adatvédelmi kikötések érvényesek:
1. A Prillinger Hungaria Kft., mint adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
2.  A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  
4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.
5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
 
Amennyiben a Vevő jogi személy, társaság, annak természetes személy képviselői elérhetőségi adatai megadásával hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

 2.10. Jogi nyilatkozat

Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.

Eladó kijelenti, hogy tevékenysége nem sérti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseit, valamint rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló szabályzattal.

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései érvényesülnek.
Az általános szerződési feltétel  akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.