OpćI uvjeti poslovanja društva Prillinger Gesellschaft m.b.H.

1. Općenito/nadležnost suda

Na sve isporuke primjenjuju se uvjeti isporuke i plaćanja društva Prillinger Gesellschaft m.b.H (u nastavku kratko „PRILLINGER”). Uvjeti kupoprodaje kupca koji su u sukobu s ovim općim uvjetima neće se priznati. Usmeni dogovori i posebni ugovori imaju pravnu valjanost samo ako ih je u pisanom obliku potvrdio PRILLINGER. Moguća ništavnost pojedinih uvjeta ne utječe na valjanost preostalih uvjeta isporuke i plaćanja.

Na ugovorne odnose s društvom PRILLINGER, uključujući pitanje njihovog valjanog izvršenja, primjenjuje se austrijsko pravo, ali isključuje primjena austrijskih sukobljenih i referentnih normi te Konvencije Ujedinjenih Naroda o ugovorima u međunarodnoj kupoprodaji robe. Ugovara se nadležnost suda na adresi 4600 Wels, Austrija. Mjesto ispunjenja ugovora je sjedište društva PRILLINGER – Prillingerstraße 1, 4600 Wels.

 

2. Ponude/sklapanja ugovora

Ponude se izrađuju u skladu s postojećim dokumentima i informacijama na dan ponude i imaju valjanost tri tjedna ako nema drugih napomena. Ponude i cijene koje je izradio PRILLINGER u skladu su s valjanim cjenikom društva PRILLINGER na dan sklapanja ugovora.

Ugovori se smatraju sklopljenima tek nakon izdavanja pisane potvrde o narudžbi. Ako kupac izričito ne želi slanje pisane potvrde o narudžbi, svaka potvrda narudžbe vrijedi i bez njezinog slanja.

 

3. Rok isporuke

Rokovi isporuke koje je naveo PRILLINGER su neobvezni i približni. Ne preuzimamo odgovornost za zakašnjelu isporuku i posljedičnu štetu. Posebno ako je ona nastala krivnjom trećih osoba, kao što su isporučitelji ili pružatelji usluga transporta. PRILLINGER ima pravo na otkazivanje govora ako se imovinsko stanje kupca značajno pogorša i/ili postoje otvorena potraživanja iz prethodnih isporuka zbog kašnjenja plaćanja.

Ako je PRILLINGER zbog pojavljivanja nepredviđenih izvanrednih okolnosti (npr. radne smetnje, kašnjenje dostave od strane isporučitelja, intervencija vlasti) zapriječen pri ispunjavanju svoje obveze, rok isporuke produljuje se za primjereno vrijeme ako isporuka ili usluga nije potpuno nemoguća.

 

4. Cijene

Cijene koje je naveo PRILLINGER predstavljaju neto iznose i podrazumijevaju se iz skladišta, isključujući troškove slanja i pakiranja te osiguranje transporta. Narudžbe za koje nisu ugovorene fiksne cijene obračunavaju se u skladu s cjenicima koje vrijede na dan isporuke (dnevnom cijenom). Sve promjene faktora cijene nakon sklapanja ugovora (datuma potvrde narudžbe) koje su izvan područja utjecaja društva PRILLINGER idu na teret kupca. Posebno svako povećanje cijena dostave ide na teret kupca.

 

5. Slanje

Pri kupnji dostave rizik od slučajnog nestanka (npr. gubitka), slučajnog kvarenja artikla (npr. oštećenja) i kašnjenja (npr. zakašnjele isporuke) prelazi na kupca najkasnije s predajom pružatelju usluga transporta, neovisno o tome je li dostava obavljena s mjesta ispunjenja ugovora ili tko snosi troškove dostave. Ako se artikl po želji kupca predaje osobno (pouzeće), gore navedeni rizik nakon predaje robe prelazi na preuzimatelja. Ako dođe do kašnjenja dostave iz razloga koji su u području utjecaja kupca, rizik prelazi na kupca nakon nastupanja spremnosti za dostavu. PRILLINGER nema nikakvu obvezu sklapanja osiguranja za štete pri transportu.

Ako je isporuka potpuno nemoguća zbog gore navedenih okolnosti, PRILLINGER se oslobađa obveze isporuke i nema obvezu plaćanja odštetnine prema kupcu.
PRILLINGER je ispunio svoju obvezu isporuke i ako kupac ne preuzme artikl. Mogući dodatni pokušaji dostave zaračunat će se kupcu.
PRILLINGER ima pravo sam odrediti vrstu dostave i pakiranja.

 

6. Jamstvo, odgovornost za proizvod i odštetnina

PRILLINGER svojim kupcima daje jamstveni rok od 12 mjeseci. Jamstveni rok započinje s datumom isporuke (datumom na dostavnici) artikla kupcu. Kupac mora odmah provjeriti postoje li vidljivi nedostaci na zaprimljenom artiklu i odmah o tim nedostacima u pisanom obliku obavijestiti PRILLINGER. Neispunjavanje ove obveze provjere znači gubitak prava na jamstvo.

Trošenje dijelova, nestručno rukovanje, prekomjerno naprezanje ili slično nisu obuhvaćeni jamstvom. PRILLINGER također ne odgovara za moguće posljedične štete nastale takvim postupcima.

Ako se postavi jamstveni zahtjev i nakon provjere od strane društva PRILLINGER utvrdi da on nije opravdan, nastali troškovi (npr. transport, provjera) zaračunat će se kupcu.

O vrsti ispunjenja priznatih jamstvenih zahtjeva (popravak, zamjena, umanjenje cijene, promjena oblika) odlučuje PRILLINGER. Nemar (npr. pri obvezi prijave) ili izmjene (npr. demontaža artikla) bez prethodnog pisanog odobrenja društva PRILLINGER znače ništavnost jamstvenog zahtjeva. Ako za društvo PRILLINGER postoje zahtjevi od strane kupca, kupac priznaje da će mu ti zahtjevi biti ispunjeni samo u onom opsegu u kojem ih priznaju tvrtka proizvođača ili isporučitelji društva PRILLINGER. PRILLINGER ne odgovara za štete nastale namjernim ponašanjem ili grubim nemarom ako se ne radi o ozljedama osoba.

U katalozima i materijalima za oglašavanje društva PRILLINGER i u internetskoj trgovini društva PRILLINGER artikli označeni napomenom „Može se upotrijebiti umjesto” ili napomenom „Prikladno za” nisu originalni zamjenski dijelovi i ne dolaze obvezno od proizvođača originalnih dijelova. Kod izraza „Može se upotrijebiti umjesto” ne može se automatski pretpostaviti da artikl ima svojstava potpuno identična originalnim zamjenskim dijelovima. Originalni zamjenski dijelovi uvijek su označeni kao takvi.

Omogućeni osobni pristup internetskoj trgovini ne smije se prosljeđivati trećim osobama (neovisno o tome rade li unutar tvrtke ili izvan nje). Sadržaji internetske trgovine ne smiju se mijenjati ili kopirati ili upotrebljavati na bilo koji drugi način.

 

7. Povrat robe

PRILLINGER ne prima natrag sljedeće artikle:

  • artikle, kupnja kojih (datum na dostavnici) je obavljena prije više od jedne godine
  • artikle koji su posebno izrađeni/po duljini usklađeni za kupca
  • artikle koji su posebno kupljeni za kupca od isporučitelja društva PRILLINGER
  • artikle pozicijske vrijednosti manje od 5,00 €
  • artikle, povrat kojih je u pisanom obliku isključen u katalozima i materijalima za oglašavanje društva PRILLINGER i u internetskoj trgovini društva PRILLINGER.

 

8. Uvjeti plaćanja

Rok plaćanja započinje pri izdavanju računa (na datum računa). Pri prekoračenju roka dospijeća PRILLINGER ima pravo obračunati kamate u visini osam postotnih bodova na odgovarajuću osnovnu kamatnu stopu (Euribor). Kupac se u slučaju zakašnjelog plaćanja obvezuje platiti sve troškove opomena, bankovne troškove, troškove naplate i troškove moguće sudske tužbe.

Pri prekoračenju ugovorenog roka plaćanja kupac mora odmah platiti i sva druga potraživanja. PRILLINGER u tom slučaju ima pravo za druge moguće usluge zahtijevati plaćanje unaprijed ili obaviti djelomičnu isporuku uz postupno plaćanje.

U slučaju da kupac prema društvu PRILLINGER ima priznata ili sudski priznata protupotraživanja, kupac može prebiti takva protupotraživanja.
Dospijeće plaćanja ne odgađa se zbog mogućih jamstvenih zahtjeva, potraživanja za odštetninu, potraživanja temeljem odgovornosti za proizvod ili drugih potraživanja.

 

9. Zadržanje vlasništva

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva PRILLINGER do potpunog plaćanja svih potraživanja. Pretvaranje pojedinačnih potraživanja u tekući račun ili ujednačenje salda i njegovo prihvaćanje ne utječu na pravo zadržanja vlasništva. Plaćanjem se smatra priljev protuvrijednosti u društvo PRILLINGER.

Kupac ima pravo na kasniju prodaju robe koja je predmet zadržanja u uobičajenom prometu poslovanja. Međutim, nije dopušten zalog, prijenos pokretne imovine ili ustupanje imovine. Kupac je obvezan osigurati prava društva PRILLINGER na daljnju prodaju robe na kredit, a koja je predmet zadržanja. Potraživanja kupca temeljem daljnje prodaje robe koja je predmet zadržanja već se sada ustupaju društvu PRILLINGER i PRILLINGER prihvaća to ustupanje. Neovisno o ustupanju potraživanja i postojećem pravu zapljene društva PRILLINGER, kupac ima pravo na zapljenu dok ispunjava svoje obveze prema društvu PRILLINGER i ne pokreće stečaj. Na zahtjev društva PRILLINGER kupac mora dati podatke o ustupljenim potraživanjima potrebnima za zapljenu i naknadno obavijestiti odgovarajućeg dužnika o obavljenom ustupanju potraživanja.

Pri zakašnjelom plaćanju PRILLINGER ima pravo zaplijeniti robu koja je predmet zadržanja vlasništva. Pri tome kupac mora podmiriti sve troškove transporta, i administrativne troškove. U slučaju obrade, povećanja ili spajanja robe koju je isporučio PRILLINGER s drugim komponentama PRILLINGER postaje suvlasnik novonastalih proizvoda u omjeru vrijednosti isporučene robe i drugih komponenti.

Kupac mora obavijestiti društvo PRILLINGER o mjerama prisilne naplate trećih strana što se tiče robe koja je predmet zadržanja ili o unaprijed ustupljenim potraživanjima i predati mu dokumentaciju potrebnu za intervenciju.