Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vzájemné vztahy

1. Obchodní společnost Prillinger, spol. s r.o., se sídlem Radomyšl 248, 38731, IČ: 46679995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1577 (dále jen „Společnost“) tímto vyhlašuje s platností a účinnosti od 1.1.2014, tyto obchodní podmínky, jejichž účelem je úprava práv a povinností vyplývajících z obchodních vztahů v oblasti prodeje produktů mezi Společností jakožto dodavatelem, a jejími obchodními partnery, jakožto odběrateli. Partner učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2. Obchodním partnerem Společnosti je fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Partner“), která předloží doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o přidělení daňového identifikačního čísla, výpis ze živnostenského rejstříku a občanský průkaz u fyzických osob). Partnerem může být i spotřebitel ve smyslu §419 občanského zákoníku, tedy kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Spotřebitel předkládá Společnosti na vyžádání pouze občanský průkaz. Partner bere na vědomí, že je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

3. Společností Partnerovi na základě jeho jednotlivých objednávek dodává produkty dle své aktuální produktové nabídky (dále jen „Produkty“ nebo jednotlivě „Produkt“) a za podmínek dále stanovených na něj převádí vlastnické právo k Produktům. Partner je pak povinen Produkty dle potvrzených objednávek ze strany Společnosti převzít a zaplatit za ně stanovenou kupní cenu.

II. Objednávky, Elektronická forma objednávek

1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají:
(i) na základě písemných objednávek Partnera na www.prillinger.cz nebo e-mailem na obchod@prillinger.cz nebo faxem nebo
(ii) osobně v sídle Společnosti, pokud nebude dohodnuto jinak.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
– obchodní firma/název/jméno a příjmení
– sídlo/místo podnikání/bydliště,
– IČ a DIČ, pokud je Partner registrován jako plátce DPH,
– kontaktní osoba a telefon,
– adresa příjemce, pokud se liší od adresy sídla/místa podnikání/bydliště,
– kód, popis a množství požadovaného Produktu,
– jednotkovou kupní cenu požadovaného Produktu a to bez daně z přidané hodnoty,
– způsob dodání.

2. V případě, že Partner nebude objednávat produkty na základě oficiální nabídky Společnosti, plně zodpovídá za všechny vzniklé chyby a nedostatky takové objednávky.

3. Společnost se zavazuje potvrdit přijetí objednávky do 2 hodin po jejím obdržení. V případě, že objednávku nebude možné ze strany Společnosti pro její věcnou nesprávnost přijmout, zavazuje se Společnost tuto skutečnost Partnerovi sdělit do 1 pracovního dne po obdržení objednávky. Kupní smlouva mezi Společností a Partnerem vzniká až potvrzením objednávky ze strany Společnosti.

4. Společnost a Partner se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro oba tutéž závaznost.

III. Cena dodávek

Kupní cena Produktů dodávaných Partnerovi na základě potvrzené objednávky bude určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek Společnosti. Partner však bere na vědomí, že takové určení kupní ceny je závazné a není možné jej po dni fakturace měnit. Partner je povinen na příslušný účet Společnosti nebo v hotovosti takovou kupní cenu v plné výši zaplatit.

IV. Platební podmínky

1. Společnost poskytuje svým Partnerům následující platební podmínky: a) platba předem, b) platba na fakturu, c) platba v hotovosti.

ad a) Platba předem

V případě platby předem se Partner zavazuje zaplatit za objednané Produkty kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty před samotným dodáním a to na základě vystavené zálohové faktury. V případě, že Partner uhradí kupní cenu Produktů na základě vystavené zálohové faktury později než 5 pracovních dní po jejím vystavení, vyhrazuje si Společnost právo provést dofakturaci případných cenových rozdílů z důvodu skonta při platbě předem.

ad b) Platba na fakturu

Společnost vystaví daňový doklad – fakturu a to se základní splatností 14 dní, pokud nebude dohodnut prokazatelně jiný termín splatnosti. V případě prodlení s úhradou dílčí faktury je Partner povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,025% denně z nezaplacené částky a úroky z prodlení ve výši 10 % p.a. V případě, že je Partnerem Spotřebitel, výše úroků z prodlení odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb. resp. právnímu předpisu, který by výše uvedené nařízení vlády nahradil. Partner dále bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou, si Společnost vyhrazuje právo pozastavit další dodávky objednaných Produktů, a to do doby jejich plného splacení.

ad c) Platba v hotovosti

Mezi Společností a Partnerem je možné vydat zboží proti platbě v hotovosti.

Faktura či zálohová faktura bude považována za zaplacenou ve chvíli, kdy bude odpovídající částka připsána na účet Společnosti uvedený na faktuře. Všechny částky poukazované na účet Společnosti musí být prosté jakýchkoliv poplatků a nákladů. Veškeré náklady spojené s platbou jednotlivých faktur hradí Partner.

V. Dodací podmínky

1. Partner bere na vědomí, že Společnost dodá Produkty, které má aktuálně skladem. Je-li objednané zboží k dispozici na skladě, je Partnerovi okamžitě expedováno. Společnost se zavazuje vyvinout maximální úsilí ke splnění termínu dodávky požadovaného ze strany Partnera.

2. Povinnost dodat Produkty dle uzavřené kupní smlouvy je ze strany Společnosti splněna předáním Produktů Partnerovi nebo kontaktní osobě, kterou Partner uvede v dílčí objednávce a to v případech, kdy se jedná o osobní převzetí.

3. Partner je povinen Produkty převzít v případě, že nevykazují žádnou zjevnou vadu a jejich převzetí potvrdit na dodací list Společnosti. V případě, že Produkty vykazují známky zjevného poškození, není povinen tyto Produkty převzít, případně musí tuto skutečnost oznámit – pod sankcí ztráty možnosti následného uplatnění nároků z vadného plnění – zejména pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Informaci lze uvést do dodacího či přepravního listu. Pro vyřízení reklamace slouží reklamační protokol. Totéž platí i pro případy porušeného či jinak znehodnoceného originálního obalu Produktu. Partner je dále povinen neprodleně sdělit výše uvedené skutečnosti Společnosti nejpozději do 2 dnů od převzetí Produktu. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je Partner povinen při převzetí Produktu zkontrolovat přítomnost dle právních předpisů nezbytných informací o Produktu, popř. návodu k použití Produktu, v českém jazyce, evtl. formou piktogramů. V případě jejich nepřítomnosti je Partner, který není Spotřebitelem, povinen Produkt převzít, Společnost mu na vyžádání potřebné informace poskytne.

4. Společnost zajistí dopravu objednaných Produktů přímo k Partnerovi, za předem dohodnutých podmínek.

5. Dále je možno objednané Produkty po předchozí dohodě odebírat osobně ve skladu Společnosti na adrese Radomyšl 248, 38731. Partner bere na vědomí, že při osobních odběrech se zaměstnanci Partnera nebo zmocněné osoby prokazují občanským průkazem nebo písemnou plnou mocí. Partner bere na vědomí, že bez uvedených dokladů není možné objednané Produkty vydat.

6. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na Partnera v okamžiku, kdy dodávka objednaného Produktu byla předána přepravní službě respektive poště nebo opustila sklad Společnosti za tímto účelem.

VI. Záruční podmínky, vratky, vlastnické právo, reklamace a odstoupení od smlouvy

1. Partner bere na vědomí, že Společnost odpovídá za vady jednotlivých Produktů a platí odpovědnost za jakost dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Záruční podmínky jsou totožné se standardními záručními podmínkami jednotlivých výrobců Produktů, pokud není písemně ujednáno jinak. Záruční doba začíná běžet od data převzetí Produktu.

3. Vlastnické právo k objednaným Produktům přechází na Partnera úplným uhrazením kupní ceny.

4. Společnost umožňuje vrátit zakoupené produkty značky Prillinger za těchto podmínek: min. hodnota Produktu 600 Kč bez DPH za 1 položku. Produkty s nižší hodnotou nelze vrátit, to neplatí v případě odstoupení Spotřebitelů od Kupní smlouvy dle čl. VI odst. 5. Produkty značky Prillinger vrácené do 14 dnů = bez skonta z ceny zboží s vrácením celé kupní ceny a vystavením opravného daňového dokladu (dobropisu). Produkty značky Prillinger vrácené v období 15-90 dní = skonto z kupní ceny 20%, v období 91-180 dní = skonto z kupní ceny 50%, v období 181-365 dní = skonto z kupní ceny 80%, v období delším = zboží již nelze vrátit, nemožnost vrácení neplatí v případě odstoupení Spotřebitelů od kupní smlouvy dle čl. VI odst. 5. Produkty přesahující hodnotu 7500,- nebo speciálně objednávané produkty (většinou nezačínající 00……) lze vracet po předchozím individuálním posouzení a schválení kompetentním zaměstnancem naší společnosti. Vracení originálních dílů může být výrobcem zatíženo manipulačním poplatkem ve výši 10-30%. S touto skutečností bude zákazník obeznámen. Nelze vrátit tyto Produkty: Produkty prodávané v rámci doprodeje, Produkty znečištěné, poškozené nebo použité (namontované), Produkty z metráže (řetězy, hadice, provazy,…) nebo bez originálního balení. Spotřebitel není oprávněn vrátit Produkty upravené podle přání Spotřebitele a Produkty podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání jakož i Produkty, které byly po dodání nenávratně smíseny s jiným zbožím. Vrácení Produktů je možné pouze s vyplněným přiloženým formulářem, který je k dispozici na webu Společnosti. Veškeré náklady za dopravu vráceného Produktu do Společnosti budou fakturovány.

5. V případě, že byl Produkt objednán na základě objednávky Spotřebitele na www.prillinger.cz, může Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy (vrátit Produkt) do 14 dnů od převzetí Produktu dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Prodávající upozorňuje Spotřebitele, že Spotřebitel sám nese náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Produkt předá nebo prokáže, že Produkt Společnosti odeslal. V případě odstoupení Spotřebitel zašle písemně na adresu Společnosti oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které musí obsahovat tyto údaje: a) označení Společnosti, b) text, že Spotřebitel odstupuje od kupní smlouvy, c) číslo objednávky, d) datum objednání a datum převzetí Produktu, e) jméno, příjmení, adresa Spotřebitele, f) číslo svého bankovního účtu, na který mu bude vrácena kupní cena g) podpis Spotřebitele a datum podpisu.

6. Spotřebitel může reklamovat Produkty zakoupené u Společnosti. Společnost posoudí oprávněnost reklamace vady Produktu ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Po posouzení vyrozumí ve stejných lhůtách Spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace ze strany Spotřebitele. Náklady za dopravu reklamovaného Produktu do Společnosti budou vyfakturovány. V případě oprávněné reklamace budou účelně vynaložené náklady na odeslání zboží Spotřebiteli vráceny.

VII. Ostatní práva a povinnosti Společnosti a Partnera

1. Společnost prohlašuje, že zajišťuje plnění veškerých povinností stanovených zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění, zejména, že veškeré obaly, ve kterých bude Partnerovi dodávat Produkty, budou předplaceny buď přímo výrobcem, Společností nebo jejím dodavatelem.

2. Partnerovi nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, ochranných známek, obchodních názvů, firemních log, patentů, fotografií, manuálů Společnosti či dalších dodavatelů, jejichž Produkty se vyskytují v obchodní nabídce Společnosti, pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak.

3. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy, související se Společností a Partnerem, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými Společnost a Partner při vzájemné obchodní spolupráci přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Společnost i Partner se zavazují zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné.

VIII. Spory

1. Případné spory mezi Partnerem a Společností budou primárně řešeny smírnou cestou. Pokud to nebude možné, budou řešeny před příslušným soudem.

2. Příslušným soudem ve všech případných soudních sporech mezi Společností a Partnerem je Krajský soud v Českých Budějovicích v případě, že je podle právních předpisů příslušným krajský soud a Okresní soud ve Strakonicích v případě, že je podle právních předpisů příslušným okresní soud.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a Spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

1. Partner učiněním objednávky dává Společnosti souhlas se zasíláním informací prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to informací týkajících se Produktů, které nabízí Společnost. Tyto zprávy jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud Partner s jejich zasíláním nesouhlasí, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchodní vztahy mezi Společností a Partnerem, ode dne jejich vyhlášení. Společnost si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit v případě změny obchodní politiky Společnosti a příslušných právních norem.

2. Ostatní práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

XI. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.