Ochrana osobných údajov

“Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.”

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie a vybavenia objednávok
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o., Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:
PRILLINGER Slovensko s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO:35 721 502

Účel spracúvania:
Evidencia a vybavenie objednávok na dodanie služieb a tovarov podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 ZB. v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov:
Slovenská pošta a.s.
Slovak Parcel Service s.r.o.
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Englmayer Slovakia s.r.o.
Geis SK s.r.o.
Innight Slovakia s. r. o.

Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, miesto dodania, telefónne číslo, mobil, adresa

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu vybavenia objednávky, okrem prípadu, keď z dôvodu plnenia povinností z daňových a účtovných predpisov bude potrebné niektoré údaje (fakturačné údaje) uchovávať po dobu 10rokov.

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie a vybavenia reklamácie:
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o.., Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
Prevádzkovateľ osobných údajov:
PRILLINGER Slovensko s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO:35 721 502

Účel spracúvania:
Evidovanie osôb na účely uplatnenia reklamácie

Kategórie príjemcov:
Slovenská pošta a.s.
Slovak Parcel Service s.r.o.
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Englmayer Slovakia s.r.o.
Geis SK s.r.o.
Innight Slovakia s. r. o.

Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, miesto dodania, telefónne číslo, mobil, adresa

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu vybavenia reklamácie

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti PRILLINGER Slovensko s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Použitie cookies
Ak chcete rozšíriť funkčnosť a pohodlnejšie využitie našej webovej stránky, povolte používanie súborov “cookies”. S pomocou “cookies” môžu byť pri používaní webovej stránky niektoré údaje uložené vo Vašom počítači. Ukladanie súborov „cookies“ máte možnosť zrušiť, v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Môže to však viesť k obmedzeniu funkčnosti našich webových stránok.